All

Urban Ravine

Uban Ravine

Kongsbergske Sverre Fehns credo, at det kun er igennem en manifestering af nutiden vi kan få fortiden i tale er drivkraften i dette forslag. Kongsbergs overgang fra industriby til teknologi- og videnssamfund skal atter funderes i en balanceret syntese af naturens, byens og historiens ressourcer. 

Projektinformation
Projekt: KKP – Kunnskaps- og kulturtorget, Kongsberg
Bygherre: Kongsberg kommune og Bolten Eiendom AS
Ansvarlige partnere: Ole Schrøder og Flemming Rafn Thomsen
Designteam: Mónica Galiana, Anna Sissela Michalsdotter, Joan M. Rasmussen, Jakub Włodarczyk og Hans H. Bærholm
Samarbejdspartnere: DISSING+WEITLING og Ljøterud Ødegård Arkitekter
Sted: Kongsberg, Norge
Projektperiode: 2012
Type: Prækvalificeret projektkonkurrence
Status: Afsluttet 

Kongsberg har altid været forankret i naturens ressourcer. I 1623 blev sølvet opdaget og året efter grundlagde Christian d. IV Konningsberg. De næste 335 år bliver der minet 1,3 mio rent sølv via mere end 1.000 km. minegange. De mange kongelige besøg, rigdommen, naturen, kulturlivet, det hårde arbejde og den omfattende historik helt op til nutidens driftige og moderne byplan er enestående og sætter en særlig aura omkring projektet.

EGENART
Kongsberg kendetegnes ved en helt igennem unik beliggenhed, iscenesat mellem grønne fjell, en brusende elv og et gennemgående istidslandskab med de store bevægelser i topografien. Byens skala og tæthed, de valmede tage, og forankringen i den historiske kontekst er blot nogle af de karakteristiske spor af historien, som er essentielle for skabe et naturligt afsæt for en videreudvikling af Kongsberg Kunnskabs og Kulturtorg. Kongsberg skal udvikles i forståelse for den historiske egenart. Visionen er at bygge videre med et nyt kvarter hvor man ikke behøver vælge mellem det ene eller det andet, men hvor man kan få det hele – plads til at arbejde og pladser til fritid, grønne byrum og dynamisk byliv – historiens traditioner blandet med fremtidens visioner. 

Planlægning er i dag en anden realitet, end den traditionelle modernistiske forestilling om en hermetisk masterplanmodel, der ikke påvirkes af udefrakommende faktorer. Virkeligheden er en anden, hvor byen snarere kan karakteriseres som en gordisk knude af komplekse og skjulte relationer og hvor planlægningen samtidig skal favne stadig flere faglige områder. Dette projekt er udviklet som et dynamiske planlægningsredskab og med fokus på det enkelte områdes iboende værdier og potentialer.
  
NATUR
Landskabet på Kongsberg Kunnskabs- og kulturtorg har karakter af en urban ravine. Typisk oplever vi raviner som V-formede dale, udformet ved vandløbserosion i en bjergside eller en skråning. Raviner er karakteriseret ved en stærk forening imellem vandets strøm, terrænet, beplantninger og et rumligt flow. Det er aldrig kedeligt at vandre i en ravine. I fremtiden vil den rumlige matrix, der udgøres af bygningvolumen, stensætning og byrum opleves som en landskabelig bevægelse igennem Kunnskaps- og kulturtorget i Kongsberg.

Kongsberg er karakteriseret ved en relativt beskeden skala. Størstedelen af den gamle bykerne er i en-to etager og bortset fra kirken og rådhuset er der ikke meget der ’rager’ op. Det helt særlige er Kongsbergs dramatiske topografi der tilfører variation og oplevelser i byens rum. Derfor foreslår vi at Kongsbergs skala fastholdes i både skala, profilering og robusthed i forbindelse med udviklingen af KKP. Det skal opfattes som principielle fastlæggelser af højdeprofilet og er ikke udtryk for at der ikke kan forekomme lokal variation.


HELHED
Vi tror på at KKP skal udgøre en robust helhedsplan, der kan imødekomme skiftende økonomier og skiftende arkitektoniske stilarter- og idealer. Det er derfor vigtigt at planen udvikles på baggrund af en klar masterplan og ikke baseres på enkeltprojekter eller masterpieces. Den skal kunne tilpasse sig fremtidige efterspørgsel og behov i et samlende lokalt greb og indeholde konkrete tiltag der binder byens offentlige og rekreative rum. Projektet er derfor skabt med udgangspunkt i det eksisterende område strukturer og en indlevet forståelse for stedets mangfoldighed og heterogenitet. Innovationen skabes så at sige af traditionen i et nyt bykvarter der helt naturligt smelter sammen med den eksisterende kontekst. Hvor nyskabende arkitektur møder fortidens spor. Vi tror ikke på enkeltstående, solitære bygværker der enøjet udfolder sig som arkitekturikoner.

Vi tror på byudvikling der tilbyder Kongsberg kvalitet og indhold i hverdagen – at byen kan fastholde og udbygge sin position som kunnskaps- og Kulturby i kraft af sin nærhed til naturen og elven og med afsæt i sin drfitige industrielle historie. ’Veven’,  1600-tallets kvadraturplans regularitet er i Vestsida koncentreret omkring Christian IV. des gate og bliver gradvist friere tilpasset landskab og bebyggelse mod periferien i både øst og vest. I nærværende forslag forhandles der mellem kvadratet og bevægelsen ned af bjergsidet. Bebyggelsesstrukturen er derfor udlagt i et øst- vestligt orienteret grid der kobler sig på visionen for KKP´s fysiske hovedgreb og det historiske grid. Planen reagerer således på lokale situationer og tilpasser sig den eksisterende kontekst, så der opstår unikke uderum og mødesteder. Ravinen vil skiftevis bestå af bygninger og åbne rum i en varieret struktur der veksler mellem orden og diversitet.

IDENTITET
I stedet for modernistiske forestillinger om den ideele by eller bygning, ønsker vi grundlæggende at bevare så meget af det eksisterende som har potentielle anvendelsesmuligheder, er identitetsskabende elementer med arkitektoniske kvaliteter i en byggeteknisk god stand. Kombinationen af det sammensatte og mangfoldige kan bidrage til projektets helhed. Vi foreslår at bevare historiefortællende bygninger og deres funktioner i det omfang planens overordnede udvikling tillader det. Det handler ikke kun om bæredygtighed, men også om byens identitet og historiske værdi. Det handler om at genfortolke og iscenesætte det historiske miljø, om at skabe spor og interessante urbane landskaber med en særlig naturkraft – om fortid og fremtid Bygningerne er formet som individuelle og til tider monolitiske bygninger voksende op at sit stenfundament som er kendetegnende for den historiske del af Kongsberg.

I skala og form tager de alle udgangspunkt i de eksisterende bygninger som integreres i det nye områdes struktur. Gavlmotivet og facaderne genfortolkes i henholdsvis farve- og materialepalet og bygger dermed bro mellem traditionen og visionen. Typologierne for den overordnede plan skabes af “Kongsbergske hybrider”. I stedet for blot at mime de eksisterende huses tagprofiler, vil de nye bygningers tage vinkles og valmes ud fra ønsket om at skabe de bedst mulige dagslysforhold, med mulighed for at indkoorporere solceller i facader og tag. Dels for at optimere og implementere bæredygtige elementer, dels ud fra ønsket om at definere projektet efter gældende norsk standard for energioptimerede huse. Energiforbruget i de gamle fredede bygninger der ikke kan leve op til dette, tænker vi kan kompenseres ved anlæggelsen af de nye bebyggelser, der potentielt kan bidrage til større energi- og miljøvenlighed i hele området.

DESIGN
Byrummet underinddeles i en rhombeformet geometri, og knæk og forsætninger styrer regnvand, beplantning, tilgængelighed, ovenlys, atrier og siddekanter. Det naturlige terrænfald udnyttes til at skabe en varieret bevægelse op og ned af fjeldet. Geometrien låner motiv fra vernakulære naturstensbefæstelser, hvor mellemrummet imellem skifterstenenes naturlige brudflade giver anledning til nedsivning og plantevækst. Således møder digitale teknologier traditionen, og belægningen flettes tæt sammen med det grønne. Det er så at sig i sprækkerne mellem felterne, hvor byrummet åbner for ophold, lys til de underlæggende etager og grønne sprækker hvor biodiversiteten får fæste.
AKTIVERING AF BYEN
Vi ønsker et byrum med maksimalt variation der inviterer til spontan brug. Her er der altid noget nyt at se på. Et træ der springer ud, vand der løber på overfladen og en kollega eller bekendt at støde ind i. Terrænet er konstant varieret, og kroppen bruges anderledes end inde i bygningerne. Brugerens rumlige forståelse udvikles og sanseligt og topografisk indbyder projektet til aktiv leg og gåture i bred forstand. Byrummet integreres med et sundhedsmæssigt perspektiv, og vil opleves som en sammenhængende performativ flade, der kitter bygning og program tæt sammen.

TILPASNING
De sidste års klimaforandringer har i særlig grad gjort et omkostningsfuldt indtryk hos hundredetusindvis af byboere med oversvømmede kældre og sammenbrud af infrastukturer, med stor påvirkning af deres hverdagsliv. Den slags ekstreme problemer er Kongsberg foruden – endnu. Men i den intelligente klimatilpasning ligger der også en ambition om at betragte naturen som en ressource. Derfor ønsker vi at både håndtere vandet og synliggøre regnen og sneen i byrummet.

Byrumsgeometrien styrer vandet via et knæk i belægningen og føder Klimadalens økosystem for foden af KKP. Derved arbejdes der med naturens omskiftelighed og der bidrages ikke til at belaste det eksisterende kloaknet. Vandet tænkes også i sammenhæng med mikroklima, vanding, fordampning og potentiel køling af byrummet når vi skal sikre byen i forhold til varmeø-effekten om sommeren.


RØDE PORT|Kirketorget
Den store plads foran rokokko-kirken fra 1761 imponerer i sit omfang og vidner om Kongsbergs ambitiøse fortid og den nutidige anvendelse til årets store jazz-arrangementer og markeder understreger pladsens relevans. I hverdagene bruges pladsen overvejende til parkering, og kun ganske få funktioner henvender sig til pladsen, lige som den heller ikke ligger i de centrale bevægelsesakser byen igennem. Når cykel- og gangbroen realiseres vil byloopet være en realitet, og pladsen skal dermed ses i et bredere perspektiv og skabe ny værdi for byens liv. Hundredevis af studerende, ansatte og besøgende borgere vil dagligt krydse pladsen og skabe basis for et aktivt hverdagsliv på pladsen, når Kongsberg Campus gradvist realiseres. Vi tænker pladsen som byens og loopets røde port, der skaber forankring imellem by, kirke, plads og alt det nye der skal ske i Kongsberg.

Kongsbergsk fødte Antoinette Meyn skriver i sin bog “Svundne tider. Et Tidsbillede” fra 1893, at tømmeret til det kongelige hus, som blev bygget kort tid efter at byen blev etableret, blev hugget dér hvor Kirketorget nu ligger. Vi ser både god ræson og historik i at bringe mere biomasse og -diversitet tilbage til torvet, således at symbiosen natur og kultur styrkes. Flere mennesker vil bo i byen, og kravene til byernes kvalitet og diversitet er stigende. Udviklingen af Kirketorget anerkender dette, og arbejder strategisk med oplevelsesværdien af pladsrummet. Dét at skifte tilstand og rumme mange forskellige oplevelser ser vi som en styrke, der underbygger Kongsbergs langsigtede udvikling.


Nyeste arbejde

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

MÅLØVRINGEN

Med vores vindende forslag Måløvringen, har vi tegnet en klar strategi for hvordan Måløv fortsat kan udvikles og styrkes

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

NY IDRÆTSHAL VED GREVE GYMNASIUM

TREDJE NATURS forslag til Greve Gymnasiums nye idrætshal er et funktionsblandet sted. Forslaget vil invitere brugere indenfor til mange former for aktivitet

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

ENGHAVEPARKEN HER OG NU

TREDJE NATUR vinder klima- og transformationskonkurrencen om Enghaveparken! Se hvordan vi skaffer plads til 24.000 m3 skybrudsvand i parken, der er under fredningsbehandling.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

KLIMASTRÆDE

Vi ser for os kimen til en lige dele kunstnerisk, naturvidenskabelig og socialt inkluderende naturby, et sanseoptimeret samfund hvor modstillingerne forenes i det hybride brokvarter.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | House of Water

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

BBA SVØMMEHAL

TREDJE NATUR har tegnet ny svømme- og gymnastikhal til Frederiksberg. I projektet flettes bygning og landskab sammen

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

Det åbne og naturlige hospital. I vores forslag giver vi et stærkt landskabeligt svar på hvad det moderne faglige og sociale fællesskab på et hospital kan tilbyde.

NÆSTVED FLISVÆRK

Teamets tilgang til opgaven tager afsæt i værkets og grundens anatomi. Ved at flette de ting der i dag er adskilte, opnås et spændende og differentieret byggeri

THIRD NATURE | TEDx Talk

TREDJE NATUR blev inviteret til at give TEDx talk i FN Bygningen på spidsen af Marmormolen. 

ULVELAND

Blandt 76 indsendte forslag vinder TREDJE NATUR kunstfondens åbne filmkonkurrence. Nu udkommer kortfilmen ULVELAND, der tematiser samfundets balanceakt imellem daglig- og dommedag

HVIDOVRE HOSPITAL

Teamet ønsker at forstærke hospitalets kobling mellem det sanselige, det naturlige, det funktionelle og det teknologiske, for herigennem at skabe vitaliserende omgivelser, der i sig selv har helbredende egenskaber.

RØDE PORT

TREDJE NATUR har tegnet to nye oplevelsesrige stibroer til Vestvolden.

NYE RØDDER

NYE RØDDER - Holbæks Grønne Arena er en vision for fremtidens sundhedstilbud i Holbæk Kommune.

Indre By Skybrudsplan

TREDJE NATUR tegner skybrudsvisioner for Indre By.

BBA

TREDJE NATUR ønsker at genskabe det særligt Frederiksbergske på BBA-grunden ved omdanne stedet til en nutidig fælled

Festplads og højhus

Straumes byudvikling har en enestående mulighed for at komme godt fra start.

Fra skole til fælled

I Bagsværds grønne klimakvarter sikres byen mod regn samtidig med, at byen tilføres nye rekreative værdier.

Byrumsblik

TREDJE NATUR og PK3 har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

Urban Ravine

Kongsbergske Sverre Fehns credo, at det kun er igennem en manifestering af nutiden vi kan få fortiden i tale er drivkraften i dette forslag.

City In Nature

TREDJE NATUR tegner boformer og bygninger til planlægningskonkurrencen ’City In Between’ i Aalborg Øst.

Kulturcenter på Østerbro

Kulturcenterets placering ved Kildevældsparken ses som et stort aktiv, der kvalificere rummet imellem park og bygning.

Det Første Klimakvarter

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

ILB Potsdam

Visionen er en bank der bidrager generøst til en ny type bypark. Det er teamets forslag at ILB Potsdam's nye hovedsæde fusioneres med byliv, terræn og natur. 

Reservoir

Byen skyller over! I 2011 anrettede 3 skybrud skader for op imod 5 mia. kr. i DK´s bygningsmassse. Klimaet skifter i disse år markant adfærd.

Bruns Herred

Planstrategien for Humlebæk Syd søger at fusionere en række erfaringer fra den danske tradition for at bygge i landskabet.

Nyeste arbejde

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

MÅLØVRINGEN

Med vores vindende forslag Måløvringen, har vi tegnet en klar strategi for hvordan Måløv fortsat kan udvikles og styrkes

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

NY IDRÆTSHAL VED GREVE GYMNASIUM

TREDJE NATURS forslag til Greve Gymnasiums nye idrætshal er et funktionsblandet sted. Forslaget vil invitere brugere indenfor til mange former for aktivitet

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

ENGHAVEPARKEN HER OG NU

TREDJE NATUR vinder klima- og transformationskonkurrencen om Enghaveparken! Se hvordan vi skaffer plads til 24.000 m3 skybrudsvand i parken, der er under fredningsbehandling.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

KLIMASTRÆDE

Vi ser for os kimen til en lige dele kunstnerisk, naturvidenskabelig og socialt inkluderende naturby, et sanseoptimeret samfund hvor modstillingerne forenes i det hybride brokvarter.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | House of Water

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

BBA SVØMMEHAL

TREDJE NATUR har tegnet ny svømme- og gymnastikhal til Frederiksberg. I projektet flettes bygning og landskab sammen

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

Det åbne og naturlige hospital. I vores forslag giver vi et stærkt landskabeligt svar på hvad det moderne faglige og sociale fællesskab på et hospital kan tilbyde.

NÆSTVED FLISVÆRK

Teamets tilgang til opgaven tager afsæt i værkets og grundens anatomi. Ved at flette de ting der i dag er adskilte, opnås et spændende og differentieret byggeri

THIRD NATURE | TEDx Talk

TREDJE NATUR blev inviteret til at give TEDx talk i FN Bygningen på spidsen af Marmormolen. 

ULVELAND

Blandt 76 indsendte forslag vinder TREDJE NATUR kunstfondens åbne filmkonkurrence. Nu udkommer kortfilmen ULVELAND, der tematiser samfundets balanceakt imellem daglig- og dommedag

HVIDOVRE HOSPITAL

Teamet ønsker at forstærke hospitalets kobling mellem det sanselige, det naturlige, det funktionelle og det teknologiske, for herigennem at skabe vitaliserende omgivelser, der i sig selv har helbredende egenskaber.

RØDE PORT

TREDJE NATUR har tegnet to nye oplevelsesrige stibroer til Vestvolden.

NYE RØDDER

NYE RØDDER - Holbæks Grønne Arena er en vision for fremtidens sundhedstilbud i Holbæk Kommune.

Indre By Skybrudsplan

TREDJE NATUR tegner skybrudsvisioner for Indre By.

BBA

TREDJE NATUR ønsker at genskabe det særligt Frederiksbergske på BBA-grunden ved omdanne stedet til en nutidig fælled

Festplads og højhus

Straumes byudvikling har en enestående mulighed for at komme godt fra start.

Fra skole til fælled

I Bagsværds grønne klimakvarter sikres byen mod regn samtidig med, at byen tilføres nye rekreative værdier.

Byrumsblik

TREDJE NATUR og PK3 har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

Urban Ravine

Kongsbergske Sverre Fehns credo, at det kun er igennem en manifestering af nutiden vi kan få fortiden i tale er drivkraften i dette forslag.

City In Nature

TREDJE NATUR tegner boformer og bygninger til planlægningskonkurrencen ’City In Between’ i Aalborg Øst.

Kulturcenter på Østerbro

Kulturcenterets placering ved Kildevældsparken ses som et stort aktiv, der kvalificere rummet imellem park og bygning.

Det Første Klimakvarter

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

ILB Potsdam

Visionen er en bank der bidrager generøst til en ny type bypark. Det er teamets forslag at ILB Potsdam's nye hovedsæde fusioneres med byliv, terræn og natur. 

Reservoir

Byen skyller over! I 2011 anrettede 3 skybrud skader for op imod 5 mia. kr. i DK´s bygningsmassse. Klimaet skifter i disse år markant adfærd.

Bruns Herred

Planstrategien for Humlebæk Syd søger at fusionere en række erfaringer fra den danske tradition for at bygge i landskabet.