All

NYE RØDDER

Nye Rødder8

NYE RØDDER – Holbæks Grønne Arena er en vision for fremtidens sundhedstilbud i Holbæk Kommune. Det er en vision om at skabe et almenmenneskeligt mødested for sundhed, samvær og sanselighed. NYE RØDDER skaber grundlaget for fremtidens sundhedsfællesskaber og former en særlig identitet omkring fremtidens Holbæk. 

Projektinformation
Ansvarlige partnere: Ole Schrøder og Flemming Rafn Thomsen
Medarbejdere: Lotte Randeris Kristensen, Christian Kuczynski, Kastper Albrektsen, Senad Gvozden, Sofie Mandrup Andreassen, Agnete Schimmell Raakjær
Sted: Holbæk
Bygherre: Holbæk Kommune
Team: jaja architects, Henning Larsen Architects, Buro Happold, David Manica
Projektperiode: 2013
Ansvar: Masterplan, landskab og arkitektur
Type: Prækvalificeret Konkurrence i 2 faser
Status: 1. plads fase 1. 2. plads fase 2

SUNDHEDSFÆLLED
Større idrætsanlæg kommer ofte til udtryk som enorme infrastrukturer møntet på den organiserede sport. Bygninger og landskab bliver behandlet som to separate elementer uden hensyntagen til hinanden. Hverdagslivet bliver glemt. Vi tror på, at der ligger et enormt potentiale i de umiddelbare modpolers indbyrdes samspil. En hybrid mellem landskab og sportsaktiviteter kan skabe en rummelig fleksibilitet og mangfoldighed, som spænder vidt; fra større, organiserede arrangementer til mindre, uorganiserede aktiviteter. Selv med blot med få eller ingen mennesker vil et sådant sted fremstå smukt og indbydende. Konceptet er enkelt: Vi vil omdanne Holbæk Arena til en nutidig sundhedsfælled.

Det kræver tid og omsorg for en fælled at vokse sig stor og stærk. Vi skaber et naturligt grundlag for en bæredygtig fremtid ved at lade byudviklingen og den vilde natur gro side om side og gensidigt berige hinanden. Vi genintroducerer Jubilæumsskoven og skaber fælles forankring omkring et fælles projekt. Vi lader bygninger og natur vokse op parallelt. Omsorgen for projektet finder vi i lokalbefolkningen. Fælleden er grundlæggende en fælles ressource og skal derfor henvende sig til alle; elitesportsudøvere som glade amatører, unge som ældre, mænd som kvinder. En mangfoldig målgruppe sikrer et mangfoldigt udvalg af faciliteter, oplevelser og begivenheder på alle tider af døgnet og året.

NYE BRUGSMØNSTRE
De traditionelle sportsbaner og -faciliteter er centrale elementer på Holbæk Fælled. Men i overensstemmelse med fælledens inklusive karakter og konkurrenceprogrammets konkrete opfordring til ikke at tilbyde idrætsfaciliteter ”bygget af mænd, for mænd”, ønsker vi at give brugergruppen af unge piger særlig opmærksomhed. På trods af mange års tale om ligestilling mellem kønnene viser en række undersøgelser, at piger og drenge ikke har de samme mønstre og præferencer hvad angår fritidsaktiviteter, idræt og bevægelse.

Statistikker viser, at pigers aktivitetsniveau, i modsætning til drenges, falder betydeligt fra 12-årsalderen og frem. De aktiviteter der oftest prioriteres i skolegårde, fritidshjem, offentlige parker og byrum appellerer primært til drenge. Derfor fravælger de unge piger ofte tilbuddene. Til gengæld er aktiviteter som ridning, gymnastik, trampolinhop, sjipning, musik, dans og teater meget populære blandt de unge piger. Derfor har vi med NYE RØDDER øget fokus på rum for sportsgrene og –aktiviteter, der kan dyrkes individuelt eller hvor samarbejde vægter højere end konkurrenceaspektet.

VILD NATUR OG TOPOGRAFI
Det er vores ambition med projektet at genintroducere naturens vitaliserende værdier i arbejdet med sundhed, bevægelse og socialitet. Sundhed bliver altså ikke kun et spørgsmål om sport, men om mange forskellige former for idræt og bevægelse; interaktion, sanselig næring, sociale relationer, fællesskaber og mental rekreation. Derfor udgør den vilde natur det bærende element i vores vision for NYE RØDDER.

Fælleden vil blive udformet med en stor artsrigdom af dyr og vildtvoksende planter med enge, vandløb, bakker, lavninger og lysninger. Et naturlandskab der gennem sine dynamiske former og uregulerede udtryk pirrer brugernes nysgerrighed, aktiverer alle sanser og giver rum for anderledes bevægelsesmønstre. Vi ønsker vi at tilbyde brugerne et oplevelsesrigt og ureguleret mødested, der skaber mulighed for mental rekreation og inviterer til interaktion og bevægelse i naturlige omgivelser.

De enkelte bygninger opføres i takt med naturens tilbagevenden til området, og skaber en bæredygtig synergi mellem mennesket og stedet. Masterplanens mange lag rummer et væld af forskelligartede oplevelser og muligheder. Bygningernes individuelle udformning skaber en særlig identitet omkring de enkelte aktiviteter og sportsgrene. Pitstops i landskabet inviterer til at bruge naturen i byen på nye måder. Målet med vandstrategien er primært at håndtere vandkredsløbet, således at byggeri og infrastruktur ikke skades ved nedbør. Samtidig skal vandet opleves og synliggøres med rekreative funktioner, bidrage til at minimere klimaforandringerne og optimere mikroklimaet. Bebyggelserne samles omkring de højeste lokale terrænpunkter i landskabet. Grønne tage på byggeriet håndterer yderligere regnvandet lokalt, og der opsamles vand til forskellige nytteformål som drift i bygningerne, kunstvanding og vandleg. På ydersiden afledes overskydende regnvand til wadi- og grøfteforløb, der fører videre til både eksisterende og nye vandmiljøer.

HJERTET
Hjertet er det naturlige mødested i fremtidens Grønne Arena. Det samler på én gang aktiviteter, bygninger og brugere og differentierer området i forhold til tung og let trafik. Hjertet strukturerer klynger, bygninger og faciliteter omkring sin egen akse og trækker landskabet ind gennem bebyggelsen. Konceptet for den samlede bygningsmasse består i at udnytte landskabets topografi og udformning til – i samspil med en arkitektonisk klimaskærm – at skabe ly for vejr og vind. Tanken er at undgå den klassiske hal, der typisk danner bagside mod omgivelserne. Arkitekturen er enkel og gennemskuelig på flere niveauer og særdeles fleksibel i forhold til ud- og ombygning og afvikling over tid. De lette, gennemsigtige konstruktioner skaber en aktiv kantzone omkring bygningerne i alle retninger og bidrager til at skabe en synergi mellem brugere og aktiviteter inde og ude.

Klimaskærmen – eller tagkonstruktionen – er udformet så boldspil og lignende aktiviteter kan foregå uhindret herunder. Dens hældning sikrer minimal skygning af solen i de omkringliggende uderum. En stor udkragning gør, at rummet under taget kan anvendes i alt slags vejr. Klimaskærmen kan suppleres med “facader”, isolering, skillevægge og etagedæk, hvor dette er ønskeligt. Dette sikrer et fleksibelt rumprogram som ikke går på kompromis med hverken planen eller det overordnede helhedsgreb. Vi foreslår at man over tid rejser mindre og eventuelt midlertidige tage, der kan anlægges langt mindre omkostningstungt end de større byggeprojekter der er ønsket i etapeplanen. Tanken er at tagene skaber fysiske rammer omkring interessefællesskaber, klubber og eksperimenterer med nye typer sammenhold der giver identitet til de forskellige områder.

Nyeste arbejde

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

MÅLØVRINGEN

Med vores vindende forslag Måløvringen, har vi tegnet en klar strategi for hvordan Måløv fortsat kan udvikles og styrkes

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

NY IDRÆTSHAL VED GREVE GYMNASIUM

TREDJE NATURS forslag til Greve Gymnasiums nye idrætshal er et funktionsblandet sted. Forslaget vil invitere brugere indenfor til mange former for aktivitet

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

ENGHAVEPARKEN HER OG NU

TREDJE NATUR vinder klima- og transformationskonkurrencen om Enghaveparken! Se hvordan vi skaffer plads til 24.000 m3 skybrudsvand i parken, der er under fredningsbehandling.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

KLIMASTRÆDE

Vi ser for os kimen til en lige dele kunstnerisk, naturvidenskabelig og socialt inkluderende naturby, et sanseoptimeret samfund hvor modstillingerne forenes i det hybride brokvarter.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | House of Water

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

BBA SVØMMEHAL

TREDJE NATUR har tegnet ny svømme- og gymnastikhal til Frederiksberg. I projektet flettes bygning og landskab sammen

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

Det åbne og naturlige hospital. I vores forslag giver vi et stærkt landskabeligt svar på hvad det moderne faglige og sociale fællesskab på et hospital kan tilbyde.

NÆSTVED FLISVÆRK

Teamets tilgang til opgaven tager afsæt i værkets og grundens anatomi. Ved at flette de ting der i dag er adskilte, opnås et spændende og differentieret byggeri

THIRD NATURE | TEDx Talk

TREDJE NATUR blev inviteret til at give TEDx talk i FN Bygningen på spidsen af Marmormolen. 

ULVELAND

Blandt 76 indsendte forslag vinder TREDJE NATUR kunstfondens åbne filmkonkurrence. Nu udkommer kortfilmen ULVELAND, der tematiser samfundets balanceakt imellem daglig- og dommedag

HVIDOVRE HOSPITAL

Teamet ønsker at forstærke hospitalets kobling mellem det sanselige, det naturlige, det funktionelle og det teknologiske, for herigennem at skabe vitaliserende omgivelser, der i sig selv har helbredende egenskaber.

RØDE PORT

TREDJE NATUR har tegnet to nye oplevelsesrige stibroer til Vestvolden.

NYE RØDDER

NYE RØDDER - Holbæks Grønne Arena er en vision for fremtidens sundhedstilbud i Holbæk Kommune.

Indre By Skybrudsplan

TREDJE NATUR tegner skybrudsvisioner for Indre By.

BBA

TREDJE NATUR ønsker at genskabe det særligt Frederiksbergske på BBA-grunden ved omdanne stedet til en nutidig fælled

Festplads og højhus

Straumes byudvikling har en enestående mulighed for at komme godt fra start.

Fra skole til fælled

I Bagsværds grønne klimakvarter sikres byen mod regn samtidig med, at byen tilføres nye rekreative værdier.

Byrumsblik

TREDJE NATUR og PK3 har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

Urban Ravine

Kongsbergske Sverre Fehns credo, at det kun er igennem en manifestering af nutiden vi kan få fortiden i tale er drivkraften i dette forslag.

City In Nature

TREDJE NATUR tegner boformer og bygninger til planlægningskonkurrencen ’City In Between’ i Aalborg Øst.

Kulturcenter på Østerbro

Kulturcenterets placering ved Kildevældsparken ses som et stort aktiv, der kvalificere rummet imellem park og bygning.

Det Første Klimakvarter

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

ILB Potsdam

Visionen er en bank der bidrager generøst til en ny type bypark. Det er teamets forslag at ILB Potsdam's nye hovedsæde fusioneres med byliv, terræn og natur. 

Reservoir

Byen skyller over! I 2011 anrettede 3 skybrud skader for op imod 5 mia. kr. i DK´s bygningsmassse. Klimaet skifter i disse år markant adfærd.

Bruns Herred

Planstrategien for Humlebæk Syd søger at fusionere en række erfaringer fra den danske tradition for at bygge i landskabet.

Nyeste arbejde

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

MÅLØVRINGEN

Med vores vindende forslag Måløvringen, har vi tegnet en klar strategi for hvordan Måløv fortsat kan udvikles og styrkes

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

NY IDRÆTSHAL VED GREVE GYMNASIUM

TREDJE NATURS forslag til Greve Gymnasiums nye idrætshal er et funktionsblandet sted. Forslaget vil invitere brugere indenfor til mange former for aktivitet

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

ENGHAVEPARKEN HER OG NU

TREDJE NATUR vinder klima- og transformationskonkurrencen om Enghaveparken! Se hvordan vi skaffer plads til 24.000 m3 skybrudsvand i parken, der er under fredningsbehandling.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

KLIMASTRÆDE

Vi ser for os kimen til en lige dele kunstnerisk, naturvidenskabelig og socialt inkluderende naturby, et sanseoptimeret samfund hvor modstillingerne forenes i det hybride brokvarter.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | House of Water

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

BBA SVØMMEHAL

TREDJE NATUR har tegnet ny svømme- og gymnastikhal til Frederiksberg. I projektet flettes bygning og landskab sammen

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

Det åbne og naturlige hospital. I vores forslag giver vi et stærkt landskabeligt svar på hvad det moderne faglige og sociale fællesskab på et hospital kan tilbyde.

NÆSTVED FLISVÆRK

Teamets tilgang til opgaven tager afsæt i værkets og grundens anatomi. Ved at flette de ting der i dag er adskilte, opnås et spændende og differentieret byggeri

THIRD NATURE | TEDx Talk

TREDJE NATUR blev inviteret til at give TEDx talk i FN Bygningen på spidsen af Marmormolen. 

ULVELAND

Blandt 76 indsendte forslag vinder TREDJE NATUR kunstfondens åbne filmkonkurrence. Nu udkommer kortfilmen ULVELAND, der tematiser samfundets balanceakt imellem daglig- og dommedag

HVIDOVRE HOSPITAL

Teamet ønsker at forstærke hospitalets kobling mellem det sanselige, det naturlige, det funktionelle og det teknologiske, for herigennem at skabe vitaliserende omgivelser, der i sig selv har helbredende egenskaber.

RØDE PORT

TREDJE NATUR har tegnet to nye oplevelsesrige stibroer til Vestvolden.

NYE RØDDER

NYE RØDDER - Holbæks Grønne Arena er en vision for fremtidens sundhedstilbud i Holbæk Kommune.

Indre By Skybrudsplan

TREDJE NATUR tegner skybrudsvisioner for Indre By.

BBA

TREDJE NATUR ønsker at genskabe det særligt Frederiksbergske på BBA-grunden ved omdanne stedet til en nutidig fælled

Festplads og højhus

Straumes byudvikling har en enestående mulighed for at komme godt fra start.

Fra skole til fælled

I Bagsværds grønne klimakvarter sikres byen mod regn samtidig med, at byen tilføres nye rekreative værdier.

Byrumsblik

TREDJE NATUR og PK3 har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

Urban Ravine

Kongsbergske Sverre Fehns credo, at det kun er igennem en manifestering af nutiden vi kan få fortiden i tale er drivkraften i dette forslag.

City In Nature

TREDJE NATUR tegner boformer og bygninger til planlægningskonkurrencen ’City In Between’ i Aalborg Øst.

Kulturcenter på Østerbro

Kulturcenterets placering ved Kildevældsparken ses som et stort aktiv, der kvalificere rummet imellem park og bygning.

Det Første Klimakvarter

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

ILB Potsdam

Visionen er en bank der bidrager generøst til en ny type bypark. Det er teamets forslag at ILB Potsdam's nye hovedsæde fusioneres med byliv, terræn og natur. 

Reservoir

Byen skyller over! I 2011 anrettede 3 skybrud skader for op imod 5 mia. kr. i DK´s bygningsmassse. Klimaet skifter i disse år markant adfærd.

Bruns Herred

Planstrategien for Humlebæk Syd søger at fusionere en række erfaringer fra den danske tradition for at bygge i landskabet.