All

NY IDRÆTSHAL VED GREVE GYMNASIUM

Gårdrummet og hallen

TREDJE NATURS forslag til Greve Gymnasiums nye idrætshal er et funktionsblandet sted. Forslaget vil invitere brugere indenfor til mange former for aktivitet – spontant, semiorganiseret eller organiseret. Idrætshallen vil skabe mulighed for nye fællesskaber, der kan inspirere andre til mere aktivitet qua bygningens åbenhed mod omgivelserne. Åbenhed, der er med til at skabe plads; plads til ophold, plads til fordybelse og plads til begejstring.

Projektinformation
Ansvarlig Partner: Ole Schrøder
Medarbejdere: Jakob Ohm Laursen, Thomas Hobbs, Lars Winther Christensen, Johan Kure og Adnan Brkic
Bygherre: Greve Gymnasium
Projekt: Design af bygning og landskab
Sted: Greve
Type: Projektkonkurrence
Areal: 1 700 m² + landskab
Anlægssum: 20 mio. kr.
Rolle: Totalrådgiver
Underrådgivere: Andersen & Sigurdsson Arkitekter og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Periode: 2016
Status: Afsluttet

Idrætshallens gårdrum

Vision
Greve Gymnasium er en lokalt forankret institution, som er ambitiøs på skolens, elevers og lærernes vegne. Det faglige er i højsædet, og der satses på læring gennem faglige fællesskaber og undervisning der foregår både inden og uden for klasselokalet. Der lægges vægt på et bredt udsyn, ligesom tværfaglige aktiviteter og samarbejder er centrale elementer for skolens filosofiske tilgang til læring.

Visionen for den nye idrætshal ligger i forlængelse af denne anskuelse. Målet er at skabe et fantastisk sted med store rumlige og arkitektoniske kvaliteter, der opfylder vidt forskellige funktionelle krav. En smuk


symbiose mellem nyt og gammelt, leg og læring, hvor sammenføjning mellem bygningselementer sker ubesværet i et sammenhængende og oplevelsesrigt miljø for undervisning og aktiviteter.

Den nye hal skal arkitektonisk spille op mod de eksisterende bygningers præcise udtryk og tyngde. Hallen skal på en og samme tid indordne sig den eksisterende bygnings fysiognomi, samtidig med at den skal skille sig ud som et solitært bygningsværk. Visionen for byggeriet er at skabe et bygningsværk som er bæredygtigt på alle parametre, både under realiseringen og i den efterfølgende drift.


Siteplan

Koncept

Koncept
Den nye idrætshal etableres tæt på gymnasiet for at opnå nærhed med det eksisterende som fordrer maksimal synergi med det liv der udspiller sig i gymnasiets sociale rum, korridorer, bibliotek, idrætssale og kantine. Stærkt inspireret af den foreliggende organisering, forbindes de eksisterende fællesarealer med uformelle mødesteder i den nye tilbygning hvorved der opnås en direkte sammenhæng mellem nyt og gammelt.

I mellemrummet mellem gymnasiet og den nye idrætssal opstår et indre gårdrum omkranset af halfunktioner i to sidefløje. Det nye torv mellem bygningerne kan optage livet fra de omkringliggende funktioner, ligesom den offentlige sti tilfører liv og åbner skolen for omverdenen. Gården vil fremstå som et grønt åndehul, hvor man kan nyde sin frokost, sidde og arbejde eller bare tage en pause.


Den nye tilbygning lægger sig naturligt ind i flowet i den eksisterende bygning, og gangbroerne skaber en stærk kobling mellem det nye og det gamle. Det sociale liv som foregår i aksen vil automatisk glide ud gennem biblioteket og kantinen ud til hallen via gårdrum og gangbroer. Dette flow forlænges yderligere fra hallen ud på idrætspladsen gennem de fire store vinduesåbninger, som er et af hallens markante arkitektoniske greb.

Idrætshallens infrastruktur forbindes til gymnasiets eksisterende gange og korridorer som en naturlig del af den samlede cirkulation. Idrætshallens placering tæt på biblioteket og gode programmatiske forbindelse hertil, styrker det samlede anlæg som en dynamisk og fleksibel bygning med plads til uformelle læringssteder i de store fælleszoner.


Gymnastiksalen
Koncept
Opbygning
Hallens tværgående bjælkekonstruktion ligger i et fast rationelt modul som slidser bygningen op i en fast takt, som udnyttes i den videre bearbejdning af bygningskroppen. Selve idrætshallen er enkel og klar i opbygning. Den består af et firkantet volumen, der er slidset op på tværs. Bygningsvolumenet bearbejdes yderligere for at trække dagslys ind i hallen og åbne op mod idrætspladsen og gårdrummet i et samlet greb.

Langs de tværgående gitterspær, som bærer hallens tag, lægges tagfladen skiftevis oppe og nede. Hermed skabes en takt, hvor tagfladen tander op og ned og giver bygningen sin form og karakter. Fortandingen udnyttes til at trække dagslys ind gennem gitterspærret (mod nord), således at der er en naturlig relation mellem lysindtag,

form og konstruktionsprincip på en elegant og simpel vis. Hvor tagfladen løftes, skabes der en tilsvarende åbning i facaden langs terræn. Denne åbning trækker dagslys ind i salen og åbner op mod idrætspladsen og gårdrummet. På denne måde får salen sin raffinerede form ud fra et klart og simpelt træk.

Det nye gårdrum bliver et krydspunkt for den indvendige og den udvendige bevægelse omkring og igennem bygningen. Gårdrummet favner den eksisterende offentlige sti som løber igennem, og den interne akse som forbinder det nye med det gamle. Aksen går fra hovedindgangen og løber gennem fællesbygningen og videre ud gennem gården og idrætssalen helt ud på sportsbanerne.


Landskabet

Landskab

Landskab
Gårdrummets beplantning er vild og udflydende. Stedet skal være en grøn oase hvor man slapper af, og nyder planternes livskraft og den ro de kan bringe – som i en klosterhave. Der er siddepladser til både grupper og enkelte, således at stedet både kan nydes alene og sammen med andre.

Aktivitetslandskabet er i høj grad en programmeret flade som giver mulighed for forskellige typer bevægelse. Fladen består hovedsageligt af en græsplæne med belagte felter. Landskabet løber hen over volden som også inviterer til aktivitet og ophold. Den nye vold tilpasses og nuanceres således at der skabes plads til nye aktiviteter, leg og opholdssteder rundt om hallen. Volden skal være et aktivitetslandskab


med plads til både idræt og overraskelser. Volden opgraderes fra at være en barriere til at være et opholdssted som binder tingene sammen. Der lægges aktiviteter som både vil kunne bruges i og uden for normal åbningstid, og som er velegnet til idræt der ikke nødvendigvis er organiseret.

Således styrkes muligheden for at skabe et dynamisk multifunktionsblandet sted, som kan tiltrække nye brugere. Her kan man komme på en weekenddag og lave workout, spille basket m.v. eller bare slappe af i de mange kroge. I den daglige undervisning skaber det en større palette af undervisningsmuligheder som vil styrke faget og mulighederne for at udfolde det.


Snit og opstalt

Volden og idrætspladsen
For at gøre plads til den nye idrætssal skubbes volden længere ud på idrætspladsen som en naturlig konsekvens. Volden fastholdes i samme ortogonale formsprog, således at naturen spiller sammen med både den eksisterende natur på stedet og den nye bygnings klare geometri.

Så mange træer som muligt vil blive bevaret under etableringen af den nye hal ved at genplacere dem på den nye vold eller i det nye gårdrum. Træerne stilles i en mindre repetitiv formation, men ellers er det ønsket


at bevare de store kvaliteter, som de tilfører området. De vil blive suppleret med enkelte mindre træer som kan tilføre stedet en rumlig variation.

Idrætspladsen er den store rolige flade med henholdsvis fodbold, basket og løb. Pladsen har de samme funktioner som tidligere, men nogle af funktionerne er disponeret anderledes for at give plads til bygningen.


Planer

Idrætshallen
Hallen er programmeret til at kunne indeholde en lang række idrætsgrene. Via åbningerne i facaden har hallen en stærk relation til uderummet og aktiviteterne på idrætspladsen.

På den østlige side af hallen, mod gårdrummet, er der en gangbro i 1. sals højde, hvorfra det er muligt at betragte aktiviteterne i hallen. Dermed kobles det sociale rum – som løber rundt om gården på gangbroen – sammen med idrætshallen. Udover at kunne betragte hallens liv, har denne gangbro også studienicher, og via trapper kan man bevæge sig mellem stue og 1. sal. På denne måde vil gangbroen naturligt blive befolket og være med til at koble hallen sammen med skolens øvrige liv.


Idrætshallens rum er både meget simpelt og karakterfuldt. Via de fire fag i taget som løftes, trækkes dagslyset ind og skaber et rum som både fremstår markant og imponerende men også simpelt og ligefremt. Det underligger sig og støtter de rumlige krav, der er til den aktivitet der skal foregå i salen.

Via de fire store markante ovenlys bliver dagslyset trukket langt ind i hallen. Via dørene mod idrætspladsen samt døre og vinduerne mod gårdhaven trækkes dagslyset ind og åbner op.  I følge lysberegninger er der en gennemsnitsbelysning på 3,9%, hvilket betyder at man kan klare sig uden kunstlys i dagstimerne.


Facadeudsnit
Facaden og landskabet
Facaden
Den nye hal er beklædt med anodiserede polerede aluminiumsplader i store formater, som understreger bygningens simple og præcise greb og giver et moderne modspil til den eksisterende murstensbygning. Mens den nye bygnings koncise formsprog er en videreudvikling af den gamle bygnings formunivers, markerer aluminiumsfacaden klart forskellen på de to.

Aluminiumsfacaden har et fascinerende liv i fladen som spejler livet, naturen, himlen og farverne omkring bygningen i en sløret form, mens alupladernes præcise form fastholder bygningens præcise udtryk. Hvor den gamle og nye facade mødes, vil murstensfacaden blive spejlet og der vil opstå en dialog imellem de to.

Opstalt og snit 2

 

Nyeste arbejde

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

MÅLØVRINGEN

Med vores vindende forslag Måløvringen, har vi tegnet en klar strategi for hvordan Måløv fortsat kan udvikles og styrkes

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

NY IDRÆTSHAL VED GREVE GYMNASIUM

TREDJE NATURS forslag til Greve Gymnasiums nye idrætshal er et funktionsblandet sted. Forslaget vil invitere brugere indenfor til mange former for aktivitet

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

ENGHAVEPARKEN HER OG NU

TREDJE NATUR vinder klima- og transformationskonkurrencen om Enghaveparken! Se hvordan vi skaffer plads til 24.000 m3 skybrudsvand i parken, der er under fredningsbehandling.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

KLIMASTRÆDE

Vi ser for os kimen til en lige dele kunstnerisk, naturvidenskabelig og socialt inkluderende naturby, et sanseoptimeret samfund hvor modstillingerne forenes i det hybride brokvarter.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | House of Water

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

BBA SVØMMEHAL

TREDJE NATUR har tegnet ny svømme- og gymnastikhal til Frederiksberg. I projektet flettes bygning og landskab sammen

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

Det åbne og naturlige hospital. I vores forslag giver vi et stærkt landskabeligt svar på hvad det moderne faglige og sociale fællesskab på et hospital kan tilbyde.

NÆSTVED FLISVÆRK

Teamets tilgang til opgaven tager afsæt i værkets og grundens anatomi. Ved at flette de ting der i dag er adskilte, opnås et spændende og differentieret byggeri

THIRD NATURE | TEDx Talk

TREDJE NATUR blev inviteret til at give TEDx talk i FN Bygningen på spidsen af Marmormolen. 

ULVELAND

Blandt 76 indsendte forslag vinder TREDJE NATUR kunstfondens åbne filmkonkurrence. Nu udkommer kortfilmen ULVELAND, der tematiser samfundets balanceakt imellem daglig- og dommedag

HVIDOVRE HOSPITAL

Teamet ønsker at forstærke hospitalets kobling mellem det sanselige, det naturlige, det funktionelle og det teknologiske, for herigennem at skabe vitaliserende omgivelser, der i sig selv har helbredende egenskaber.

RØDE PORT

TREDJE NATUR har tegnet to nye oplevelsesrige stibroer til Vestvolden.

NYE RØDDER

NYE RØDDER - Holbæks Grønne Arena er en vision for fremtidens sundhedstilbud i Holbæk Kommune.

Indre By Skybrudsplan

TREDJE NATUR tegner skybrudsvisioner for Indre By.

BBA

TREDJE NATUR ønsker at genskabe det særligt Frederiksbergske på BBA-grunden ved omdanne stedet til en nutidig fælled

Festplads og højhus

Straumes byudvikling har en enestående mulighed for at komme godt fra start.

Fra skole til fælled

I Bagsværds grønne klimakvarter sikres byen mod regn samtidig med, at byen tilføres nye rekreative værdier.

Byrumsblik

TREDJE NATUR og PK3 har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

Urban Ravine

Kongsbergske Sverre Fehns credo, at det kun er igennem en manifestering af nutiden vi kan få fortiden i tale er drivkraften i dette forslag.

City In Nature

TREDJE NATUR tegner boformer og bygninger til planlægningskonkurrencen ’City In Between’ i Aalborg Øst.

Kulturcenter på Østerbro

Kulturcenterets placering ved Kildevældsparken ses som et stort aktiv, der kvalificere rummet imellem park og bygning.

Det Første Klimakvarter

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

ILB Potsdam

Visionen er en bank der bidrager generøst til en ny type bypark. Det er teamets forslag at ILB Potsdam's nye hovedsæde fusioneres med byliv, terræn og natur. 

Reservoir

Byen skyller over! I 2011 anrettede 3 skybrud skader for op imod 5 mia. kr. i DK´s bygningsmassse. Klimaet skifter i disse år markant adfærd.

Bruns Herred

Planstrategien for Humlebæk Syd søger at fusionere en række erfaringer fra den danske tradition for at bygge i landskabet.

Nyeste arbejde

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

MÅLØVRINGEN

Med vores vindende forslag Måløvringen, har vi tegnet en klar strategi for hvordan Måløv fortsat kan udvikles og styrkes

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

NY IDRÆTSHAL VED GREVE GYMNASIUM

TREDJE NATURS forslag til Greve Gymnasiums nye idrætshal er et funktionsblandet sted. Forslaget vil invitere brugere indenfor til mange former for aktivitet

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

ENGHAVEPARKEN HER OG NU

TREDJE NATUR vinder klima- og transformationskonkurrencen om Enghaveparken! Se hvordan vi skaffer plads til 24.000 m3 skybrudsvand i parken, der er under fredningsbehandling.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

KLIMASTRÆDE

Vi ser for os kimen til en lige dele kunstnerisk, naturvidenskabelig og socialt inkluderende naturby, et sanseoptimeret samfund hvor modstillingerne forenes i det hybride brokvarter.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | House of Water

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

BBA SVØMMEHAL

TREDJE NATUR har tegnet ny svømme- og gymnastikhal til Frederiksberg. I projektet flettes bygning og landskab sammen

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

Det åbne og naturlige hospital. I vores forslag giver vi et stærkt landskabeligt svar på hvad det moderne faglige og sociale fællesskab på et hospital kan tilbyde.

NÆSTVED FLISVÆRK

Teamets tilgang til opgaven tager afsæt i værkets og grundens anatomi. Ved at flette de ting der i dag er adskilte, opnås et spændende og differentieret byggeri

THIRD NATURE | TEDx Talk

TREDJE NATUR blev inviteret til at give TEDx talk i FN Bygningen på spidsen af Marmormolen. 

ULVELAND

Blandt 76 indsendte forslag vinder TREDJE NATUR kunstfondens åbne filmkonkurrence. Nu udkommer kortfilmen ULVELAND, der tematiser samfundets balanceakt imellem daglig- og dommedag

HVIDOVRE HOSPITAL

Teamet ønsker at forstærke hospitalets kobling mellem det sanselige, det naturlige, det funktionelle og det teknologiske, for herigennem at skabe vitaliserende omgivelser, der i sig selv har helbredende egenskaber.

RØDE PORT

TREDJE NATUR har tegnet to nye oplevelsesrige stibroer til Vestvolden.

NYE RØDDER

NYE RØDDER - Holbæks Grønne Arena er en vision for fremtidens sundhedstilbud i Holbæk Kommune.

Indre By Skybrudsplan

TREDJE NATUR tegner skybrudsvisioner for Indre By.

BBA

TREDJE NATUR ønsker at genskabe det særligt Frederiksbergske på BBA-grunden ved omdanne stedet til en nutidig fælled

Festplads og højhus

Straumes byudvikling har en enestående mulighed for at komme godt fra start.

Fra skole til fælled

I Bagsværds grønne klimakvarter sikres byen mod regn samtidig med, at byen tilføres nye rekreative værdier.

Byrumsblik

TREDJE NATUR og PK3 har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

Urban Ravine

Kongsbergske Sverre Fehns credo, at det kun er igennem en manifestering af nutiden vi kan få fortiden i tale er drivkraften i dette forslag.

City In Nature

TREDJE NATUR tegner boformer og bygninger til planlægningskonkurrencen ’City In Between’ i Aalborg Øst.

Kulturcenter på Østerbro

Kulturcenterets placering ved Kildevældsparken ses som et stort aktiv, der kvalificere rummet imellem park og bygning.

Det Første Klimakvarter

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

ILB Potsdam

Visionen er en bank der bidrager generøst til en ny type bypark. Det er teamets forslag at ILB Potsdam's nye hovedsæde fusioneres med byliv, terræn og natur. 

Reservoir

Byen skyller over! I 2011 anrettede 3 skybrud skader for op imod 5 mia. kr. i DK´s bygningsmassse. Klimaet skifter i disse år markant adfærd.

Bruns Herred

Planstrategien for Humlebæk Syd søger at fusionere en række erfaringer fra den danske tradition for at bygge i landskabet.