All

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

Aerial view of New hospital Zealand

Det åbne og naturlige hospital. I vores forslag giver vi et stærkt landskabeligt svar på hvad det moderne faglige og sociale fællesskab på et hospital kan tilbyde. Både internt mellem patienter og personale, men samtidig i en større sammenhæng med det kommende Hillerød Syd, Hillerød By og Nordsjælland.

Projektinformation
Ansvarlige partnere: Flemming Rafn Thomsen og Ole Schrøder
Medarbejdere:  Christian Kuczynski, Sofia Adolfsson, Sofie Mandrup Andreassen, Kasper Albrektsen, Agnete Schimmell Raakjær.
Sted: Hillerød Syd
Bygherre: Region Hovedstaden
Team: C. F. Møller, Cubo, Tredje Natur, Alectia og Rambøll og Søren Jensen.
Site: 31 Ha.
Projektperiode: 2012-14
Ansvar: Landskab og masterplan
Type: Prækvalificeret konkurrence i 2 faser
Status1. plads fase 1. 2. plads fase 2

VELKOMMEN TIL NHN
Naturen i NHN ses af teamet som en inviterende, pragmatisk og meningsskabende ressource. Åbenheden udtrykkes særligt i den måde det grønne og det byggede fletter fingre på alle niveauer. Det vil sige, at de fysiske miljøer vi skaber i og omkring hospitalet intuitivt giver mening for brugerne. De er humane. De er generøse. Og ultimativt understøtter miljøerne mange typer af socialitet, samarbejdsformer og anden sundhedsrelateret adfærd. Arkitekturens udtryk tager derfor også udgangspunkt i et organisk, blødt og humanistisk formsprog.

Hospitalet gror ud af landskabets skovlysning og blander konsekvent mennesket med naturen for at skabe helende arkitektur med patienten i centrum. Teamets ambition er at udforme et Nyt Hospital Nordsjælland der kobler naturens og fællesskabets helende kvaliteter med sundhedsvæsnets krav om funktionalitet, nyttevirkning og logistik. Et hospital der sætter menneskets sanselige og meningsskabende erfaringer af verden i centrum. Hvor områdets forskelligartede naturtyper bruges som balancegangen imellem bebyggelse og natur, funktion og socialitet, det trygge center og det åbne overdrevslandskab.

Fra dommerbetænkningen:
Forslagets styrke er den landskabelige bearbejdning, som integreres meget fint i bygningskroppen og medvirker til at bløde det meget store og meget langstrakte volumen op. De markerede etageadskillelser giver et roligt og afbalanceret facadeudtryk. Her er sammenhængen til den overbevisende landskabelige behandling forbilledlig.

Forslagets styrke er den landskabelige bearbejdning, som integreres meget fint i bygningskroppen og medvirker til at bløde det meget store og meget langstrakte volumen op.

Overgangen mellem de to bygningsmæssige lag formidles via en lang, landskabeligt bearbejdet trafikrampe, som trækker offentligheden ind gennem bygningen. Hospitalets store bygning er gjort lille ved at dele bygningen i to store buer, der markerer indgangspartierne mod Hillerød i Nord og mod Den nye Stationsby i sydøst, og skaber en samlet hovedidé i form af en organisation af sengeafsnit i en slynget strengeform.


HIGH-LINE
High-linen er et åbent og spektakulært byrum, der giver mulighed for suveræn wayfinding, vidensdeling og synergi. High-linen er så at sige hospitalets pragmatiske nervebane, der forbinder hospitalet med byen og naturen. Det primære flow til og igennem hospitalet sker via det øst-/vestvendt byrum, som gennemstrømmer hospitalet i flere niveauer. I østlig retning kobles high-linen tæt til Kilepladsen i Hillerød Syds kommende byudvikling omkring den nye togstation. I vestlig retning kan der over tid forbindes til fremtidige hospitalsudvidelser og byudviklingen i området mod Favrholm. Med et stort offentligt potentiale er High-linen

et overraskende og generøst byrum, der anviser en ny måde at organisere og opleve hospitalet på. I kraft af hospitalets størrelse og centrale placering i den ambitiøse byudvikling er det teamets overbevisning, at high-linen kan befolkes døgnet igennem. Derved bliver hospitalet forbundet med byen og naturen – og skaber et reelt hverdagsliv, der er både hospitalets og byens ærinde. High-linen smyger sig imellem og over de nedre behandlingsfunktioner og flankerer skiftevist begge sider af sengeslangen. Fleksibiliteten åbner op for både rekreativ og kulturel ibrugtagelse 24/7/356 hvilket naturligvis er en kongstanke i det åbne hospital.


DET OMSLUTTENDE PROCESLANDSKAB
Hospitalets bygninger omsluttes af et pragmatisk proceslandskab i varierende bredder imellem 40-100 meter. Hospitalets, byens og naturens dynamiske processer sammenskrives hér til en særlig vildtvoksende egenart, hvor døgnets og sæsonernes skiften samtænkes med brugergruppernes individuelle socialitet og flow. Landskabet håndterer byggegrundens vand- og naturmiljøer og udgør dermed et rekreativt makroklima, der er koblet til Hillerøds større økosystemer.  Proceslandskabet rodfæster dermed hospitalet i et grønt åndehul og sikrer tæt kontakt imellem bygning og biologi.

Al sundhedsvidenskabelig erfaring dokumenterer det restorative potentiale i at inkorporere naturelementer i vores omgivelser. Proceslandskabet reetablerer pløjemarkens tabte biodiversitet og topografi baseret på landskabsøkologiske tilgange for naturgenopretning koblet med byteori og sundhedsoptimering. Plantemæssigt udvikles det med både frugtlunde, healing gardens, nyttehaver med historiske lægeurter og selvgroede pionerlandskaber. Og her bliver også plads til legepladser, grønne interessefællesskaber og sundhedsfremmende natureksperimenter.
HISTORIK
Johan Cornelius Krieger var en af arkitekterne bag Frederiksborg Slotshave. Haven er interessant, i dét den rummer både et romantisk og et barokt haveanlæg. Det romantiske har altid haft som formål at fremelske naturens vidundere. Det barokke anlæg repræsenterer de diametralt modsatte idealer. Her optræder træer og buske formfuldendte efter arkitektens geometriske dogmer, og der udøves en omfattende kontrol over det levende materiale. Naturen indspændes i et højkulturelt og fascinerende set-up via udsøgte geometrier og akser. Alt imens slotshaven kontekstuelt omgives slotshaven andre landskabelige yderligheder – det industrielle agerbrug og det man med lidt god vilje kunne kalde lommer af oprindelig natur.
SYMBIOSE
Det er med afsæt i disse fire unikke karakterer vi ønsker at inkludere naturen i NHN – som en sanselig, æstetisk, pragmatisk og vildtvoksende ressource. Altid med det sundhedsvidenskabelige formål som kronen på værket. Afsættet i kulturhistoriens facetter og naturvidenskabens evidens skal her skabe nye grønne, blå og sociale kvaliteter. Og således give rum til helt nye typer mulig evidens for hvordan det byggede og naturlige miljø kan indgå i en pragmatisk og helende symbiose. Bygning og landskab integreres sømløst med stedets naturområder, der forstærker byggegrundens iboende potentialer. Via disse tilgange er projektets egenart opnået. Forslaget er så at sige ’groet’ op af den nordsjællandske kulturhistorie.

Se Pixibog af de 3 endelige forslag med bl.a. Herzog & de Meuron og BIG her (pdf)

Nyeste arbejde

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

MÅLØVRINGEN

Med vores vindende forslag Måløvringen, har vi tegnet en klar strategi for hvordan Måløv fortsat kan udvikles og styrkes

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

NY IDRÆTSHAL VED GREVE GYMNASIUM

TREDJE NATURS forslag til Greve Gymnasiums nye idrætshal er et funktionsblandet sted. Forslaget vil invitere brugere indenfor til mange former for aktivitet

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

ENGHAVEPARKEN HER OG NU

TREDJE NATUR vinder klima- og transformationskonkurrencen om Enghaveparken! Se hvordan vi skaffer plads til 24.000 m3 skybrudsvand i parken, der er under fredningsbehandling.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

KLIMASTRÆDE

Vi ser for os kimen til en lige dele kunstnerisk, naturvidenskabelig og socialt inkluderende naturby, et sanseoptimeret samfund hvor modstillingerne forenes i det hybride brokvarter.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | House of Water

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

BBA SVØMMEHAL

TREDJE NATUR har tegnet ny svømme- og gymnastikhal til Frederiksberg. I projektet flettes bygning og landskab sammen

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

Det åbne og naturlige hospital. I vores forslag giver vi et stærkt landskabeligt svar på hvad det moderne faglige og sociale fællesskab på et hospital kan tilbyde.

NÆSTVED FLISVÆRK

Teamets tilgang til opgaven tager afsæt i værkets og grundens anatomi. Ved at flette de ting der i dag er adskilte, opnås et spændende og differentieret byggeri

THIRD NATURE | TEDx Talk

TREDJE NATUR blev inviteret til at give TEDx talk i FN Bygningen på spidsen af Marmormolen. 

ULVELAND

Blandt 76 indsendte forslag vinder TREDJE NATUR kunstfondens åbne filmkonkurrence. Nu udkommer kortfilmen ULVELAND, der tematiser samfundets balanceakt imellem daglig- og dommedag

HVIDOVRE HOSPITAL

Teamet ønsker at forstærke hospitalets kobling mellem det sanselige, det naturlige, det funktionelle og det teknologiske, for herigennem at skabe vitaliserende omgivelser, der i sig selv har helbredende egenskaber.

RØDE PORT

TREDJE NATUR har tegnet to nye oplevelsesrige stibroer til Vestvolden.

NYE RØDDER

NYE RØDDER - Holbæks Grønne Arena er en vision for fremtidens sundhedstilbud i Holbæk Kommune.

Indre By Skybrudsplan

TREDJE NATUR tegner skybrudsvisioner for Indre By.

BBA

TREDJE NATUR ønsker at genskabe det særligt Frederiksbergske på BBA-grunden ved omdanne stedet til en nutidig fælled

Festplads og højhus

Straumes byudvikling har en enestående mulighed for at komme godt fra start.

Fra skole til fælled

I Bagsværds grønne klimakvarter sikres byen mod regn samtidig med, at byen tilføres nye rekreative værdier.

Byrumsblik

TREDJE NATUR og PK3 har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

Urban Ravine

Kongsbergske Sverre Fehns credo, at det kun er igennem en manifestering af nutiden vi kan få fortiden i tale er drivkraften i dette forslag.

City In Nature

TREDJE NATUR tegner boformer og bygninger til planlægningskonkurrencen ’City In Between’ i Aalborg Øst.

Kulturcenter på Østerbro

Kulturcenterets placering ved Kildevældsparken ses som et stort aktiv, der kvalificere rummet imellem park og bygning.

Det Første Klimakvarter

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

ILB Potsdam

Visionen er en bank der bidrager generøst til en ny type bypark. Det er teamets forslag at ILB Potsdam's nye hovedsæde fusioneres med byliv, terræn og natur. 

Reservoir

Byen skyller over! I 2011 anrettede 3 skybrud skader for op imod 5 mia. kr. i DK´s bygningsmassse. Klimaet skifter i disse år markant adfærd.

Bruns Herred

Planstrategien for Humlebæk Syd søger at fusionere en række erfaringer fra den danske tradition for at bygge i landskabet.

Nyeste arbejde

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

MÅLØVRINGEN

Med vores vindende forslag Måløvringen, har vi tegnet en klar strategi for hvordan Måløv fortsat kan udvikles og styrkes

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

NY IDRÆTSHAL VED GREVE GYMNASIUM

TREDJE NATURS forslag til Greve Gymnasiums nye idrætshal er et funktionsblandet sted. Forslaget vil invitere brugere indenfor til mange former for aktivitet

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

ENGHAVEPARKEN HER OG NU

TREDJE NATUR vinder klima- og transformationskonkurrencen om Enghaveparken! Se hvordan vi skaffer plads til 24.000 m3 skybrudsvand i parken, der er under fredningsbehandling.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

KLIMASTRÆDE

Vi ser for os kimen til en lige dele kunstnerisk, naturvidenskabelig og socialt inkluderende naturby, et sanseoptimeret samfund hvor modstillingerne forenes i det hybride brokvarter.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | House of Water

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

BBA SVØMMEHAL

TREDJE NATUR har tegnet ny svømme- og gymnastikhal til Frederiksberg. I projektet flettes bygning og landskab sammen

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

Det åbne og naturlige hospital. I vores forslag giver vi et stærkt landskabeligt svar på hvad det moderne faglige og sociale fællesskab på et hospital kan tilbyde.

NÆSTVED FLISVÆRK

Teamets tilgang til opgaven tager afsæt i værkets og grundens anatomi. Ved at flette de ting der i dag er adskilte, opnås et spændende og differentieret byggeri

THIRD NATURE | TEDx Talk

TREDJE NATUR blev inviteret til at give TEDx talk i FN Bygningen på spidsen af Marmormolen. 

ULVELAND

Blandt 76 indsendte forslag vinder TREDJE NATUR kunstfondens åbne filmkonkurrence. Nu udkommer kortfilmen ULVELAND, der tematiser samfundets balanceakt imellem daglig- og dommedag

HVIDOVRE HOSPITAL

Teamet ønsker at forstærke hospitalets kobling mellem det sanselige, det naturlige, det funktionelle og det teknologiske, for herigennem at skabe vitaliserende omgivelser, der i sig selv har helbredende egenskaber.

RØDE PORT

TREDJE NATUR har tegnet to nye oplevelsesrige stibroer til Vestvolden.

NYE RØDDER

NYE RØDDER - Holbæks Grønne Arena er en vision for fremtidens sundhedstilbud i Holbæk Kommune.

Indre By Skybrudsplan

TREDJE NATUR tegner skybrudsvisioner for Indre By.

BBA

TREDJE NATUR ønsker at genskabe det særligt Frederiksbergske på BBA-grunden ved omdanne stedet til en nutidig fælled

Festplads og højhus

Straumes byudvikling har en enestående mulighed for at komme godt fra start.

Fra skole til fælled

I Bagsværds grønne klimakvarter sikres byen mod regn samtidig med, at byen tilføres nye rekreative værdier.

Byrumsblik

TREDJE NATUR og PK3 har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

Urban Ravine

Kongsbergske Sverre Fehns credo, at det kun er igennem en manifestering af nutiden vi kan få fortiden i tale er drivkraften i dette forslag.

City In Nature

TREDJE NATUR tegner boformer og bygninger til planlægningskonkurrencen ’City In Between’ i Aalborg Øst.

Kulturcenter på Østerbro

Kulturcenterets placering ved Kildevældsparken ses som et stort aktiv, der kvalificere rummet imellem park og bygning.

Det Første Klimakvarter

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

ILB Potsdam

Visionen er en bank der bidrager generøst til en ny type bypark. Det er teamets forslag at ILB Potsdam's nye hovedsæde fusioneres med byliv, terræn og natur. 

Reservoir

Byen skyller over! I 2011 anrettede 3 skybrud skader for op imod 5 mia. kr. i DK´s bygningsmassse. Klimaet skifter i disse år markant adfærd.

Bruns Herred

Planstrategien for Humlebæk Syd søger at fusionere en række erfaringer fra den danske tradition for at bygge i landskabet.