All

NÆSTVED FLISVÆRK

Naestved tile factory

Teamets tilgang til opgaven tager afsæt i værkets og grundens anatomi. Ved at flette de ting der i dag er adskilte, opnås et spændende og differentieret byggeri. Flisværket flettes udadtil sammen med terrænet, udsigten, skoven og de rekreative potentialer. Indenfor værkets vægge sammenflettes de forskellige faggrupper i et fællesskab, hvor der er direkte forbindelse mellem alle ansatte, og bygningens enkelte funktionsdele flettes sammen i et helstøbt flis- og arkitekturværk.

Projektinformation
Ansvarlige partnere: Ole Schrøder og Flemming Rafn Thomsen
Designteam: Johan Kure-Biegel, Max Moriyama, Manabu Yamaya, Anna Sissela Michalsdotter
Sted: Næstved
Bygherre: Næstved Varmeværk A.m.b.A
Areal: 32.250 m2
Etagemeter: 3.800 m2
Team: CASA Arkitekter
Projektperiode: 2014
Ansvar: Bygning og landskab
Type: Idékonkurrence
Status: Afsluttet

NÆSTVED FLISVÆRK I BYEN
Forslaget går ud på at sammentænke fleksible- og funktionelle parametre i en ny helhedstænkt arkitektonisk idé. En idé som skaber et spillerum, hvor ansatte, besøgende og måske borgere, mødes på en ny måde, med det formål at skabe en fortælling om byens nye flisværk, der har taget afsæt i en forståelse for Næstveds stolte industrielle historie.

Ved som udgangspunkt at definere rammerne for en bygningsstruktur, der både skal kunne udbygges over tid, være funktionel helt ind til kernen og som samtidig giver maksimal kontakt til by, vand og udsigt, opnås den største og mest overraskende værdi i et område, der har været afskåret fra offentligheden. På den måde søger projektet at skabe kobling imellem flisværkets skala og de øvrige bygningers mere menneskelige skala. Imellem flisværkets funktionelle- og klare signalværdi og den bymæssige invitation der ligger i administrationsbygningens kontakt til vandet.

NY GRØN PROFIL
I Næstved er 50 % af alle husstande koblet på fjernvarme. Opførelsen af Flisværket er en del af kommunens varmeplan om en mere CO2-venlig varmeforsyning. Med placeringen syd for Maglemølle erhvervspark har man valgt at gøre varmeværket til en naturlig del af Næstveds udvikling og visuelt at linke byens industrielle historie med naturen og det grønne område som løber ud i Lagunestien syd for Ny Maglemølle.

Flisværket kan således være med til at give Næstved en ny grøn profil og med det nye grønne varmeværk er det ønsket at skabe sammenhæng mellem produktion og forbruger. Ved at indtænke læring, rekreation og åbenhed som en del af helhedsplanen for området, kan naturområdet syd for Ny Maglemølle fortsat være en del af en gå- eller løbetur langs med Susåen, og med flisværket tilføjes nye oplevelser og ny viden.


LANDSKAB FOR LÆRING
Grunden kendetegnes ved nærheden til det gamle industriområde, Susåen og den spredte bymæssighed med kolonihaver og almene boliger. Samtidig præger en hengemt stemning området, som om det lidt for længe har fået lov til at passe sig selv. Området omkring det nye flisværk har dog i kraft af dets placering og kontekstuelle karaktér, alle forudsætninger for at blive et lysende eksempel på hvordan fremtidens tekniske anlæg kan spille sammen mellem nyt og gammelt – mellem funktion og fortælling.

Grøn varme handler ikke kun om at producere, men også om at formidle viden. Mellem de primære programmer og funktioner foreslår vi at etablere et indre og omgivende læringslandskab, der formidler og genskaber historien om de fascinerende processer fra træ til varme til velfærd og viden. Administrationsbygningens facade henvender sig mod både Susåen og byen. Den udgør et stort aktiv for flisværket, der potentielt kan fortælle om hvorledes dets formål og funktion tjener til byens behov og brug.

FORMIDLINGSSTI
Bygningens mellemrum flettes sammen med område rekreative stier og ved at lægge an til den kommende udvikling af Maglemølle kan flisværket fortælle om fremtidens bæredygtige strategier og skabe bevidsthed om forbrugsvaner og energikredsløb. Vi forslår en landskabelig formidlingssti der favner flisværket og binder bygning og natur sammen. Stien markeres via særlige materialer, så som flis, kulsort asfalt, hvid grus og andre ’fortællende’ materialer, som leder besøgende rundt og ind i huset. Den offentlige stiforbindelse trækkes ned til vandet hvor terrænet udgør et naturligt amfiteatralsk potentiale mod vandet og husets dagligdag. Stien kobles på kedelbygningen, der kan tjene til at formidle om værkets aktiviteter. Asken fra forbrændingen kan potentielt tjene som gødning i formidlingshaver på grundens vestlige side, ligesom kommende byggefelter midlertidigt kan tjene som nyttelandskab, hvor der dyrkes energipil. Via en god dialog med kommunen, byens kulturliv og græsrods- og interesseorganisationer kan værket indgå interessante samarbejder med stedet og byen og skabe aktivitet i området.


KEEP IT SIMPLE
Frem for bygge et ufleksibelt masterpiece vil vi skabe en masterplan og frem for at fokusere på at bygge noget absolut nutidigt, vil vi bygge med sund fornuft. En bebyggelse uden overflødig mekanik, der ved at betragte de sammenkoblede bygninger som ét stort fællesskab, både kan bidrage til at gøre flisværket mere energi-og miljømæssigt neutralt og samtidig skabe et større potentiale for synergi og spontane møder i huset. Vi mener at man kan nå langt med sund fornuft og den rigtige kombination af teknisk simple og sikre løsninger, og derigennem opnå et poetisk, kraftfuldt og menneskeligt byggeri. Et rationelt udgangspunkt, hvor funktion, fleksibilitet og fællesskab, er de drivende elementer for det bygningsarkitektoniske udtryk.

Vi foreslår, at det pragmatiske og nøgterne fortsat skal råde – men at nye materialer, funktioner og muligheder lægges til og overlejres i en ny type bymæssig forankring. Det er teamets overbevisning, at vi sammen kan nå langt med sund fornuft og den rigtige kombination af teknisk simple og afprøvede løsninger. Altså et rationelt udgangspunkt, hvor funktion, teknologi og økonomi er styrende elementer i det bygningsarkitektoniske udtryk. Umiddelbart et banalt afsæt, men modsat den klassiske modernisme, hvor man bestræber sig på at integrere alle tekniske detaljer i én arkitektonisk helhedsløsning, ønsker vi et nyt paradigme hvor man ikke behøver gå på kompromis mellem fleksibilitet, funktion og arkitektur, for at opnå en bygningsmæssig balance, der er tilpasset de mennesker og funktioner huset skal favne.

HYBRID BEBYGGELSE
Projektet er skabt med udgangspunkt i en læsning af det eksisterende industriområdes disponering med kranspor og den naturlige orientering mod vandet. Den nye bebyggelsesstruktur er derfor udlagt som en nord- sydlig disponeret struktur der ultimativt orienterer sig mod Susåen. Ved at placere funktionerne ud fra aspekter omkring optimal logistik, maksimalt fællesskab og overvejelser omkring dagslysforhold i værksteder og kontorer samt facadeoptimering, opstår en ny form for hybrid bebyggelse.

Strukturen for de åbne rum er ekstremt fleksibel og tillader tilpasninger i en potentielt etapedelt bebyggelse. De individuelle volumener er formede som selvstændige og monolitiske bygninger, der også kendetegner området omkring grunden i dag. I skala og form tager de udgangspunkt i relationen til de eksisterende bygninger, og integreres i det nye områdes struktur. De typiske og traditionelle gavlmotiver og industrielle facader genfortolkes og bygger bro mellem tradition og vision. Derved opnås en lige dele rationel og uformel arkitektur, der er langtidsholdbar, forankret i stedets gangart og evner løbende at blive opkvalificeret, ombygget og udvidet i kommende årtier. Det mener vi alle er egenskaber der kendetegner en generøs og tidssvarende arkitektur.


Nyeste arbejde

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

MÅLØVRINGEN

Med vores vindende forslag Måløvringen, har vi tegnet en klar strategi for hvordan Måløv fortsat kan udvikles og styrkes

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

NY IDRÆTSHAL VED GREVE GYMNASIUM

TREDJE NATURS forslag til Greve Gymnasiums nye idrætshal er et funktionsblandet sted. Forslaget vil invitere brugere indenfor til mange former for aktivitet

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

ENGHAVEPARKEN HER OG NU

TREDJE NATUR vinder klima- og transformationskonkurrencen om Enghaveparken! Se hvordan vi skaffer plads til 24.000 m3 skybrudsvand i parken, der er under fredningsbehandling.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

KLIMASTRÆDE

Vi ser for os kimen til en lige dele kunstnerisk, naturvidenskabelig og socialt inkluderende naturby, et sanseoptimeret samfund hvor modstillingerne forenes i det hybride brokvarter.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | House of Water

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

BBA SVØMMEHAL

TREDJE NATUR har tegnet ny svømme- og gymnastikhal til Frederiksberg. I projektet flettes bygning og landskab sammen

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

Det åbne og naturlige hospital. I vores forslag giver vi et stærkt landskabeligt svar på hvad det moderne faglige og sociale fællesskab på et hospital kan tilbyde.

NÆSTVED FLISVÆRK

Teamets tilgang til opgaven tager afsæt i værkets og grundens anatomi. Ved at flette de ting der i dag er adskilte, opnås et spændende og differentieret byggeri

THIRD NATURE | TEDx Talk

TREDJE NATUR blev inviteret til at give TEDx talk i FN Bygningen på spidsen af Marmormolen. 

ULVELAND

Blandt 76 indsendte forslag vinder TREDJE NATUR kunstfondens åbne filmkonkurrence. Nu udkommer kortfilmen ULVELAND, der tematiser samfundets balanceakt imellem daglig- og dommedag

HVIDOVRE HOSPITAL

Teamet ønsker at forstærke hospitalets kobling mellem det sanselige, det naturlige, det funktionelle og det teknologiske, for herigennem at skabe vitaliserende omgivelser, der i sig selv har helbredende egenskaber.

RØDE PORT

TREDJE NATUR har tegnet to nye oplevelsesrige stibroer til Vestvolden.

NYE RØDDER

NYE RØDDER - Holbæks Grønne Arena er en vision for fremtidens sundhedstilbud i Holbæk Kommune.

Indre By Skybrudsplan

TREDJE NATUR tegner skybrudsvisioner for Indre By.

BBA

TREDJE NATUR ønsker at genskabe det særligt Frederiksbergske på BBA-grunden ved omdanne stedet til en nutidig fælled

Festplads og højhus

Straumes byudvikling har en enestående mulighed for at komme godt fra start.

Fra skole til fælled

I Bagsværds grønne klimakvarter sikres byen mod regn samtidig med, at byen tilføres nye rekreative værdier.

Byrumsblik

TREDJE NATUR og PK3 har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

Urban Ravine

Kongsbergske Sverre Fehns credo, at det kun er igennem en manifestering af nutiden vi kan få fortiden i tale er drivkraften i dette forslag.

City In Nature

TREDJE NATUR tegner boformer og bygninger til planlægningskonkurrencen ’City In Between’ i Aalborg Øst.

Kulturcenter på Østerbro

Kulturcenterets placering ved Kildevældsparken ses som et stort aktiv, der kvalificere rummet imellem park og bygning.

Det Første Klimakvarter

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

ILB Potsdam

Visionen er en bank der bidrager generøst til en ny type bypark. Det er teamets forslag at ILB Potsdam's nye hovedsæde fusioneres med byliv, terræn og natur. 

Reservoir

Byen skyller over! I 2011 anrettede 3 skybrud skader for op imod 5 mia. kr. i DK´s bygningsmassse. Klimaet skifter i disse år markant adfærd.

Bruns Herred

Planstrategien for Humlebæk Syd søger at fusionere en række erfaringer fra den danske tradition for at bygge i landskabet.

Nyeste arbejde

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

MÅLØVRINGEN

Med vores vindende forslag Måløvringen, har vi tegnet en klar strategi for hvordan Måløv fortsat kan udvikles og styrkes

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

NY IDRÆTSHAL VED GREVE GYMNASIUM

TREDJE NATURS forslag til Greve Gymnasiums nye idrætshal er et funktionsblandet sted. Forslaget vil invitere brugere indenfor til mange former for aktivitet

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

ENGHAVEPARKEN HER OG NU

TREDJE NATUR vinder klima- og transformationskonkurrencen om Enghaveparken! Se hvordan vi skaffer plads til 24.000 m3 skybrudsvand i parken, der er under fredningsbehandling.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

KLIMASTRÆDE

Vi ser for os kimen til en lige dele kunstnerisk, naturvidenskabelig og socialt inkluderende naturby, et sanseoptimeret samfund hvor modstillingerne forenes i det hybride brokvarter.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | House of Water

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

BBA SVØMMEHAL

TREDJE NATUR har tegnet ny svømme- og gymnastikhal til Frederiksberg. I projektet flettes bygning og landskab sammen

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

Det åbne og naturlige hospital. I vores forslag giver vi et stærkt landskabeligt svar på hvad det moderne faglige og sociale fællesskab på et hospital kan tilbyde.

NÆSTVED FLISVÆRK

Teamets tilgang til opgaven tager afsæt i værkets og grundens anatomi. Ved at flette de ting der i dag er adskilte, opnås et spændende og differentieret byggeri

THIRD NATURE | TEDx Talk

TREDJE NATUR blev inviteret til at give TEDx talk i FN Bygningen på spidsen af Marmormolen. 

ULVELAND

Blandt 76 indsendte forslag vinder TREDJE NATUR kunstfondens åbne filmkonkurrence. Nu udkommer kortfilmen ULVELAND, der tematiser samfundets balanceakt imellem daglig- og dommedag

HVIDOVRE HOSPITAL

Teamet ønsker at forstærke hospitalets kobling mellem det sanselige, det naturlige, det funktionelle og det teknologiske, for herigennem at skabe vitaliserende omgivelser, der i sig selv har helbredende egenskaber.

RØDE PORT

TREDJE NATUR har tegnet to nye oplevelsesrige stibroer til Vestvolden.

NYE RØDDER

NYE RØDDER - Holbæks Grønne Arena er en vision for fremtidens sundhedstilbud i Holbæk Kommune.

Indre By Skybrudsplan

TREDJE NATUR tegner skybrudsvisioner for Indre By.

BBA

TREDJE NATUR ønsker at genskabe det særligt Frederiksbergske på BBA-grunden ved omdanne stedet til en nutidig fælled

Festplads og højhus

Straumes byudvikling har en enestående mulighed for at komme godt fra start.

Fra skole til fælled

I Bagsværds grønne klimakvarter sikres byen mod regn samtidig med, at byen tilføres nye rekreative værdier.

Byrumsblik

TREDJE NATUR og PK3 har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

Urban Ravine

Kongsbergske Sverre Fehns credo, at det kun er igennem en manifestering af nutiden vi kan få fortiden i tale er drivkraften i dette forslag.

City In Nature

TREDJE NATUR tegner boformer og bygninger til planlægningskonkurrencen ’City In Between’ i Aalborg Øst.

Kulturcenter på Østerbro

Kulturcenterets placering ved Kildevældsparken ses som et stort aktiv, der kvalificere rummet imellem park og bygning.

Det Første Klimakvarter

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

ILB Potsdam

Visionen er en bank der bidrager generøst til en ny type bypark. Det er teamets forslag at ILB Potsdam's nye hovedsæde fusioneres med byliv, terræn og natur. 

Reservoir

Byen skyller over! I 2011 anrettede 3 skybrud skader for op imod 5 mia. kr. i DK´s bygningsmassse. Klimaet skifter i disse år markant adfærd.

Bruns Herred

Planstrategien for Humlebæk Syd søger at fusionere en række erfaringer fra den danske tradition for at bygge i landskabet.