All

MÅLØVRINGEN

Den nye broforbindelse

Med vores vindende forslag Måløvringen, har vi tegnet en klar strategi for hvordan Måløv fortsat kan udvikles og styrkes i en omskiftelig tid, hvor demografier, teknologier, flyttemønstre, klimaforandringer og nye fællesskaber er en naturlig del af fortællingen om Måløv. Måløv har med sin lange historiske udvikling vedholdende vist sig som en robust og levedygtig landsby, hvor man kommer hinanden ved, og hvor fællesskabet sikrer byens sammenhængskraft. Med Måløvringen sikres den fortsatte fortælling!

Projektinformation
Ansvarlig Partner: Flemming Rafn Thomsen
Medarbejdere: Anna Sissela Michalsdotter, Katrine Sandstrøm og Iryna Tsioma
Bygherre: Ballerup Kommune
Projekt: Strategisk udviklingsplan
Sted: Måløv
Type: Projektkonkurrence
Areal: 62,2 ha.
Anlægssum: Ikke fastsat
Rolle: Totalrådgiver
Underrådgivere: JAJA Architects og WSP Sverige
Konsulenter: SADOLIN & ALBÆK, Platant og HOE360 Consulting
Periode: 2015-2016
Status: 1. præmie, pågår

Diagram visioner

”Om Maaløv har sit Navn efter Vandets Løb, kan man jo ikke vide; nuomstunder hedder det jo Løb, men i ældgamle Dage kan de gamle jo godt have kaldt det Løv; der kan jo og tænkes flere andre Grunde hvorfor Byen kaldes Maaløv, saaledes at om Byen paa dens Marker har groet de kraftigste Træer, og det nedfaldende Løv er af Vinden ført til det Maal, hvor Byen ligger” –Fra ’En lille historisk Fortælling om Landsbyen Maaløv efter gamle Optegnelser’, 1915

Helhedsplan

En moderne landsby
Måløvs DNA kan karakteriseres ved at være ’en moderne landsby’. Måløv har en klar historisk selvforståelse, et stærkt og organiseret sammenhold samt et nært forhold til naturen og dens rekreative muligheder. Disse forhold har været ledestjerner i vores tilgang til opgaven. Vi har skabt en klar strategi for de mange ambitioner og drømme, og vi har arbejdet på hvordan fællesskabet kan styrkes i en tid, hvor det bliver tydeligere, hvordan vores eget hverdagsliv medvirker


til globale udfordringer, der fordrer nytænkning og omstilling. Vores åbningsgreb er enkelt. Gennem et historisk afsæt i landsbyens egenart og organisering mod et indre fællesareal, foreslår vi at slå ring om Måløv og skabe en fælles orientering i byen på tværs af vej og bane. Vi vil skabe en ny central sammenhæng, der favner fællesskabet, forener nyt med gammelt og indskriver byens mange lokale initiativer i ét samlet initiativ.

Workshop på Kulturtorvet

Prik til prik
Måløvringen er en positivistisk og robust tilgang til byudvikling. Alle børn kender legen, hvor tilsyneladende tilfældige prikker skal forbindes, hvorved et nyt billede eller en ny orden fremkaldes. På samme måde har vi forbundet de mange spændende mødesteder og aktiviteter i Måløv. Ved at foreslå nye mødesteder, forbindelser og funktioner fremkaldes et helt nyt billede af Måløv.

Traditionen med i fællesskab at slå ring om noget der er særligt er gammel som tiden selv. I Måløvs tilfælde bruges ringen som en åben og inviterende ring, der inkluderer og samler Måløvs stærke græsrødder og mødesteder i ét samlet motiv. Hvis alle 8.681


måløvborgere slog ring om byen ville de skulder ved skulder kunne indramme byens centrum, og på den måde er ringens størrelse defineret.

Ringen skaber både en ny sammenhængende fortælling om byens fællesskabende aktiviteter, dens bymæssige kredsløb og konkret udgør den en overskuelig gåtur rundt i byen hvor generationerne mødes naturligt og forbinder til de attraktive rekreative naturkiler omkring Måløv. Åbningsgrebet er således et meget jordnært og inkluderende greb, der kan tjene som et omdrejningspunkt i mange eksisterende og nye sammenhænge.

Planens lag

Vision
Måløvringen er invitationen til et nyt fælles mindset i Måløv, der har rod i den yngste generations håb for fremtiden. Vi må alle forsøge at forholde os til den gryende forståelse for klodens aktuelle tilstand, og om hvordan netop skabelsen af byen, det liv vi lever i den og det stof den er gjort af, på ganske kort tid har skabt både en fuldstændig uset velstand og samtidig medført en ny og gruopvækkende klimarealitet.

I Tor Nørretrander og Søren Hermansen bog ”Fælledskab” fra 2011 beskrives hvorledes fællesskabets forbindelse med stedet, det nære og det sociale gradvist er gået tabt i det moderne samfund og de store byer. Øjenhøjden er forsvundet i byerne, og det betyder, at beslutningerne er flyttet længere væk fra dem, beslutningerne rent


faktisk vedrører. Men ikke i Måløv. Her er der en tæt relation borgerne imellem, og med en lydhør kommune er der gode forudsætninger for at prøve nye ting og imødekomme omstillingen.

I gamle dage var fælleder åbne græsningsarealer, hvor alle frit kunne sende deres dyr på græs. I Måløvringen gentænkes fælleden som den moderne landsbys fællesarealer, som alle i Måløv har ejerskab og adgang til. Den by, hvor vi inviteres til eksperiment og udfoldelse, er den mest bæredygtige by. Der, hvor hverdagslivet er enestående, er dér, hvor vi bliver boende. Og dér, hvor vi er forbundet til naturen, byen og hinanden, er netop dér, hvor potentialet for at noget nyt og brugbart kan opstå.


Udviklingsplan for konkurrenceområdet
Måløvringen
Vi tager udgangspunkt i historien og Måløvs specifikke identitet i udviklingen af fremtidens Måløv. Måløv i dag er ligesom tidligere omgivet af det store landskab, men her mangler en tydelig veldefineret bymidte. Jernbanen og Frederikssundvejen er vigtige for Måløvs eksistensgrundlag, men samtidig fremstår de lokalt set som barrierer der deler byen. Derfor introducerer vi Måløvringen som en ny ramme for Måløvs bymidte. Måløvringen er først og fremmest et mentalt billede, en metodik til at udvikle byen, som er fleksibel, idet den kan manifestere sig fysisk i større eller mindre grad afhængigt af tid og borgernes ønsker og behov.

Måløvringen favner dels byens vigtigste, nuværende kvaliteter og bygger dels videre på dette med nye attraktioner, således at byen knyttes bedre sammen. I udviklingen af Måløvringen involveres borgerne, da de både skal være medbestemmende og medskaberer af de nye byrum. Ligesom i den historiske landsby bliver sociale fællesskaber og kontakt til naturen understøttet i Måløvs fremtidige udvikling som moderne landsby. Med nye mødesteder og dobbeltprogrammerede rum skabes uformelle møder på tværs af generationer og segmenter, og følelsen af en samlet by med en stærk landsbykultur fremmes.

Workshop på Kulturtorvet

Mellem by og land
For at understøttet Måløvs identitet som moderne landsby, er det vigtigt ikke at lade byen sprede sig ud over sine nuværende grænser i for høj grad, idet der dermed er risiko for at vokse sammen med andre byer og reducere oplevelsen af at være omgivet af natur og åbent land. Altså er det vigtigt at fortætte indadtil og styrke bymidten. Byudviklingen skal ske på en måde, hvor der stadig er plads til herlighedsværdien ved at bo i en grøn by.


De omkringliggende områder skal gøres til et endnu større aktiv for Måløv igennem dels fysiske tiltag som gode stiforbindelser og små rekreative faciliteter og mødesteder og dels en øget bevidsthed om de rekreative muligheder i form af arrangementer og information. Særligt naturområdet omkring Hareskoven har enorm rekreativ værdi, så det er særligt vigtigt at etablere forbindelser hertil.

web_maaloev10

Kulturtorvet og Idrætspladsen
Som en naturlig fortsættelse af ambitionerne omkring Måløv Aksen, der havde fokus på banens barrierevirkning og forbindelsen til Søndergårdsområdet, foreslår vi at skabe et nyt kulturtorv ved Kulturhus Måløv og dens nye flotte tilbygning. Torvet skal agere mødested, og have fokus på folkelighed og fællesskab. Det nye torv samler kultur- og handelskræfterne i en ny udadvendt identitet, og kobler det nord-sydgående flow med Måløv Hovedgade. Dermed tilføres pladsen stor betydning i Måløv, som den nuværende parkeringsplads ikke formår at tage til indtægt. En fuldstændig grundlæggende kvalitet ved at leve i Måløv er det aktive foreningsliv og de centrale sportsfunktioner i Idrætsparken. Dertil kommer de generøse naturoplevelser omkring byen. I dette nedslag er idéen at forene


sporten og naturen ved at åbne Måløv Å som et blåt bindeled. I de gamle landsbyer var gadekæret et vigtigt element i det fælles areal, på tilsvarende vis danner den genåbnede Måløv Å med sine slyngninger og udposninger ved Idrætsparken et nyt blåt omdrejningspunkt for fællesskabet i Måløv.

Den åbne å vil kunne ruste byen mod klimaudfordringerne og via sin synlige og naturlige herlighedsværdi opgradere og integrere skolen, sportshallerne og idrætsbanerne i en ny sammenhængende naturakse, der udgør det nordlige strøg i Måløvringen. Langs med åen – fra Naturparken og kirken forbi skolen til hallerne – skabes et optimalt sydvendt orienteret klimalandskab.


Ny bro

Ny broforbindelse
Med udbygningen af Søndergårdsområdet er Måløvs bymæssige sammenhængskraft udfordret. Den vestlige del af de nye områder ligger meget langt fra Måløv Aksens underføring, og man er dermed i øst henvist til at gå eller køre via Smørum Parkvej i byens periferi – en forbindelse, der ikke appellerer til gående eller cyklende.

Vi foreslår derfor en ny gang- og cykelforbindelse på tværs af banen fra Søndergårds Allé til erhvervsområdet. Teamet vurderer, at en broforbindelse vil være nemmest at etablere og vil strategisk set også være mere attraktiv i kraft af sit synlige modspil til Måløv Aksens skjulte byrum. Her kan man komme op i højden og kigge langt langs skinnerne


og se både byens ældste bygninger og de helt nye. Broforbindelsen bringer tiltrængt en ny ’blød’ mobilitet og liv til bymidten omkring Måløv Byvej og udvider sammenhængskraften markant. Broen tiltænkes dermed over tid en katalytisk effekt, således at den nye gennemstrømning vil påvirke brugsmulighederne og dermed udviklingen af området. Broen i sig selv vil være et ’landmark i øjenhøjde’, der tilføjer et menneskeligt og naturligt perspektiv til bymidten, hvor det nu pludselig bliver muligt at promenere og cykle igennem området. Dette ses også som en stor kvalitet i forhold til at få flere til at bruge cyklen og toget og vil dermed fremme den grønne mobilitet.

Nyeste arbejde

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

MÅLØVRINGEN

Med vores vindende forslag Måløvringen, har vi tegnet en klar strategi for hvordan Måløv fortsat kan udvikles og styrkes

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

NY IDRÆTSHAL VED GREVE GYMNASIUM

TREDJE NATURS forslag til Greve Gymnasiums nye idrætshal er et funktionsblandet sted. Forslaget vil invitere brugere indenfor til mange former for aktivitet

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

ENGHAVEPARKEN HER OG NU

TREDJE NATUR vinder klima- og transformationskonkurrencen om Enghaveparken! Se hvordan vi skaffer plads til 24.000 m3 skybrudsvand i parken, der er under fredningsbehandling.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

KLIMASTRÆDE

Vi ser for os kimen til en lige dele kunstnerisk, naturvidenskabelig og socialt inkluderende naturby, et sanseoptimeret samfund hvor modstillingerne forenes i det hybride brokvarter.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | House of Water

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

BBA SVØMMEHAL

TREDJE NATUR har tegnet ny svømme- og gymnastikhal til Frederiksberg. I projektet flettes bygning og landskab sammen

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

Det åbne og naturlige hospital. I vores forslag giver vi et stærkt landskabeligt svar på hvad det moderne faglige og sociale fællesskab på et hospital kan tilbyde.

NÆSTVED FLISVÆRK

Teamets tilgang til opgaven tager afsæt i værkets og grundens anatomi. Ved at flette de ting der i dag er adskilte, opnås et spændende og differentieret byggeri

THIRD NATURE | TEDx Talk

TREDJE NATUR blev inviteret til at give TEDx talk i FN Bygningen på spidsen af Marmormolen. 

ULVELAND

Blandt 76 indsendte forslag vinder TREDJE NATUR kunstfondens åbne filmkonkurrence. Nu udkommer kortfilmen ULVELAND, der tematiser samfundets balanceakt imellem daglig- og dommedag

HVIDOVRE HOSPITAL

Teamet ønsker at forstærke hospitalets kobling mellem det sanselige, det naturlige, det funktionelle og det teknologiske, for herigennem at skabe vitaliserende omgivelser, der i sig selv har helbredende egenskaber.

RØDE PORT

TREDJE NATUR har tegnet to nye oplevelsesrige stibroer til Vestvolden.

NYE RØDDER

NYE RØDDER - Holbæks Grønne Arena er en vision for fremtidens sundhedstilbud i Holbæk Kommune.

Indre By Skybrudsplan

TREDJE NATUR tegner skybrudsvisioner for Indre By.

BBA

TREDJE NATUR ønsker at genskabe det særligt Frederiksbergske på BBA-grunden ved omdanne stedet til en nutidig fælled

Festplads og højhus

Straumes byudvikling har en enestående mulighed for at komme godt fra start.

Fra skole til fælled

I Bagsværds grønne klimakvarter sikres byen mod regn samtidig med, at byen tilføres nye rekreative værdier.

Byrumsblik

TREDJE NATUR og PK3 har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

Urban Ravine

Kongsbergske Sverre Fehns credo, at det kun er igennem en manifestering af nutiden vi kan få fortiden i tale er drivkraften i dette forslag.

City In Nature

TREDJE NATUR tegner boformer og bygninger til planlægningskonkurrencen ’City In Between’ i Aalborg Øst.

Kulturcenter på Østerbro

Kulturcenterets placering ved Kildevældsparken ses som et stort aktiv, der kvalificere rummet imellem park og bygning.

Det Første Klimakvarter

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

ILB Potsdam

Visionen er en bank der bidrager generøst til en ny type bypark. Det er teamets forslag at ILB Potsdam's nye hovedsæde fusioneres med byliv, terræn og natur. 

Reservoir

Byen skyller over! I 2011 anrettede 3 skybrud skader for op imod 5 mia. kr. i DK´s bygningsmassse. Klimaet skifter i disse år markant adfærd.

Bruns Herred

Planstrategien for Humlebæk Syd søger at fusionere en række erfaringer fra den danske tradition for at bygge i landskabet.

Nyeste arbejde

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

MÅLØVRINGEN

Med vores vindende forslag Måløvringen, har vi tegnet en klar strategi for hvordan Måløv fortsat kan udvikles og styrkes

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

NY IDRÆTSHAL VED GREVE GYMNASIUM

TREDJE NATURS forslag til Greve Gymnasiums nye idrætshal er et funktionsblandet sted. Forslaget vil invitere brugere indenfor til mange former for aktivitet

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

ENGHAVEPARKEN HER OG NU

TREDJE NATUR vinder klima- og transformationskonkurrencen om Enghaveparken! Se hvordan vi skaffer plads til 24.000 m3 skybrudsvand i parken, der er under fredningsbehandling.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

KLIMASTRÆDE

Vi ser for os kimen til en lige dele kunstnerisk, naturvidenskabelig og socialt inkluderende naturby, et sanseoptimeret samfund hvor modstillingerne forenes i det hybride brokvarter.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | House of Water

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

BBA SVØMMEHAL

TREDJE NATUR har tegnet ny svømme- og gymnastikhal til Frederiksberg. I projektet flettes bygning og landskab sammen

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

Det åbne og naturlige hospital. I vores forslag giver vi et stærkt landskabeligt svar på hvad det moderne faglige og sociale fællesskab på et hospital kan tilbyde.

NÆSTVED FLISVÆRK

Teamets tilgang til opgaven tager afsæt i værkets og grundens anatomi. Ved at flette de ting der i dag er adskilte, opnås et spændende og differentieret byggeri

THIRD NATURE | TEDx Talk

TREDJE NATUR blev inviteret til at give TEDx talk i FN Bygningen på spidsen af Marmormolen. 

ULVELAND

Blandt 76 indsendte forslag vinder TREDJE NATUR kunstfondens åbne filmkonkurrence. Nu udkommer kortfilmen ULVELAND, der tematiser samfundets balanceakt imellem daglig- og dommedag

HVIDOVRE HOSPITAL

Teamet ønsker at forstærke hospitalets kobling mellem det sanselige, det naturlige, det funktionelle og det teknologiske, for herigennem at skabe vitaliserende omgivelser, der i sig selv har helbredende egenskaber.

RØDE PORT

TREDJE NATUR har tegnet to nye oplevelsesrige stibroer til Vestvolden.

NYE RØDDER

NYE RØDDER - Holbæks Grønne Arena er en vision for fremtidens sundhedstilbud i Holbæk Kommune.

Indre By Skybrudsplan

TREDJE NATUR tegner skybrudsvisioner for Indre By.

BBA

TREDJE NATUR ønsker at genskabe det særligt Frederiksbergske på BBA-grunden ved omdanne stedet til en nutidig fælled

Festplads og højhus

Straumes byudvikling har en enestående mulighed for at komme godt fra start.

Fra skole til fælled

I Bagsværds grønne klimakvarter sikres byen mod regn samtidig med, at byen tilføres nye rekreative værdier.

Byrumsblik

TREDJE NATUR og PK3 har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

Urban Ravine

Kongsbergske Sverre Fehns credo, at det kun er igennem en manifestering af nutiden vi kan få fortiden i tale er drivkraften i dette forslag.

City In Nature

TREDJE NATUR tegner boformer og bygninger til planlægningskonkurrencen ’City In Between’ i Aalborg Øst.

Kulturcenter på Østerbro

Kulturcenterets placering ved Kildevældsparken ses som et stort aktiv, der kvalificere rummet imellem park og bygning.

Det Første Klimakvarter

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

ILB Potsdam

Visionen er en bank der bidrager generøst til en ny type bypark. Det er teamets forslag at ILB Potsdam's nye hovedsæde fusioneres med byliv, terræn og natur. 

Reservoir

Byen skyller over! I 2011 anrettede 3 skybrud skader for op imod 5 mia. kr. i DK´s bygningsmassse. Klimaet skifter i disse år markant adfærd.

Bruns Herred

Planstrategien for Humlebæk Syd søger at fusionere en række erfaringer fra den danske tradition for at bygge i landskabet.