All

KLIMASTRÆDE

The timeless urban square environment shows what it would be to live in  vigorously in the city and nature

Vi ser for os kimen til en lige dele kunstnerisk, naturvidenskabelig og socialt inkluderende naturby, et sanseoptimeret samfund hvor modstillingerne forenes i det hybride brokvarter. Et kvarter der er både-og og et nutidigt-tidløst signalement af hvad det vil sige at leve livskraftigt i byen og naturen. Velkommen til København. Velkommen til Klimastræde.

Projektinformation
Ansvarlige partner: Flemming Rafn Thomsen
Medarbejdere: Anna Sissela Michalsdotter, Laura Wedderkind Bank, Malene Krüger, Jakob Sandell Sørensen, Karolina Julia Pajnowska, Max Moriyama
Sted: Ydre Østerbro, København
Bygherre: Københavns Kommune og Områdefornyelsen
Team: Orbicon, Teknologisk Institut og TagTomat
Projektperiode: 2015
Ansvar: Totalrådgiver
Type: Prækvalificeret konkurrence. Læs mere
Status: Afsluttet

Klima [ˈkliːma]
Fra græsk klima ‘hældning’ (om Jorden i forhold til solstrålerne), afledt af klinein ‘hælde’. Et områdes fremherskende vejrforhold med hensyn til temperatur, nedbør, fugtighed, lufttryk m.m. målt over en lang periode. Overført: Stemning mellem mennesker; de betingelser der gælder på et bestemt felt.

Stræde [ˈsdræ·ðə]
Vej, gade, gyde, jordstrimmel, lang række af mennesker eller dyr, smalt farvand mellem to landområder, især mellem fastlandet og en ø – via engelsk strait fra oldfransk estreit ’snæver’, af latin strictus.


NATURBYEN
At de første primitive bosætninger havde karakter af civilisatoriske kulturlommer i den store ædle og vilde natur har været et helt grundlæggende paradigme hvor byens sprog og selvforståelse oprinder. Det er meget nemt at se byen defineret som naturens diamentrale modsætning. Med Klimakvarterets ambitioner om at skabe ’Københavns grønneste brokvarter’ og med opgavens fokus på ’vild natur’ anes konturerne af en mere hybrid forståelse hvor man kunne sige, at kulturen snarere var et udtryk for hvordan vi som kultur forholder os til naturen. Og at bydannelsernes næste vækstparadigme faktisk er dybt rodfæstet i bykulturens evne til at forbinde vores hverdagsliv til naturen.

DEN EMPATISKE BY
Der er dejligt på Østerbro og det kan en våd kælder nok ikke rykke det store ved. Det som til gengæld kan rykke, er bevidstheden om klimaets forandringer og de store spørgsmål om, hvilken verden vi efterlader til vores børn. Netop her bliver det påtrængende at handle indsigtsfuldt, fordi vi via vores hverdagsliv i byen fremviser, hvad vi som individer kan gøre, og hvordan Københavns brokvarter kan fastholde en styrkeposition i samfundet ved til fulde at indfri de ambitiøse mål som Klimakvarter.

Og samtidig er det en pointe at vi gennem den sanselige aktivering af byen søger at ramme en etisk overbygning der omhandler det helt grundlæggende anliggende, at vi ikke kan overse at byen ændrer udtryk og funktion uden at det skaber anledning til refleksion over disse ændringer. Derfor ligger det som en overlægger i vores besvarelse at belyse hvordan det målrettede arbejde med den sanselige og sociale optimering, i sin yderste konsekvens har til formål at vække interesse i hvilke globale konsekvenser vores adfærd skaber.

KLIMAKVARTER
Ambitionerne har altid været høje i Skt. Kjelds Kvarters områdefornyelse. Med et konkurrenceprojekt for unge arkitekter, der hed ’det sidste brokvarter’ opstod visionen om ’det første klimakvarter’. Visionen var Københavns akutte svar på skybruddet i 2011, der med hidtil uset voldsomhed varslede den nødvendige omstilling af byens rum til at kunne meget andet og mere end det kan i dag. Med dette tilbud har vi med begejstring søgt at udfolde denne omstilling indenfor udbuddets anvisninger.

METAFORBYEN
Som i alle andre brokvarterer henviser Skt. Kjelds Kvarter til andre steder og tider. Et gadenavn henviser til en kendt herregård et andet sted i landet, et andet mindes den forsvundne landsby, der blev opslugt af Københavns udvikling. Bryggervangen henviser til det område, som blev brugt af Københavns bryggere til græsning og høstning af hø. På den made akkumulerer byen de forsvundne steders fortællinger, men samtidig peges der indirekte også på hvilke naturer og kulturer byen har fortrængt, og i hvor lille grad den faktiske by evner at skabe nye fortællinger og reelle ikke-metaforiske oplevelser.

Hvis Klimabyen reelt varsler et nyt paradigme for Københavns gader og stræder, så må det være ambitionen at gøre op med den ensidige og metaforiske tænkning, og vise hvordan vi kan skabe byer, der ikke er på bekostning af naturen, hvordan vi kan håndtere regnvand uden at ensrette byens ibrugtagelse og hvordan vi både metodisk og frivolt udfolder byens behov og beboernes drømme i fremtidens brokvarter.

SUND, SANSELIG OG SYNLIGGJORT
Klas Tham, der var primus motor i udformningen af Malmøs Bo01 område, pointerer i retrospekt, at fremtidens byer er optimerede til at ramme det limbiske system. Det limbiske system er et sammensat område i hjernen, som styrer hukommelsen, følelserne og vores instinktive adfærd. Derfor er det i virkeligheden en længere fortælling om hvordan byen skal udformes hvis den skal udtrykke de optimale rammer for civilsamfundet og skabe den optimale trivsel og sindstilstand.

Med blik på de sidste 20 års naturvidenskabelige evidens i forhold til bedring af folkesundhed og trivsel i byens fysiske miljø, er den gode nyhed at naturen i byen kommet for at blive. At der for eksempel dokumenteres målbare stressreducerende konsekvenser ved at placere grønt udenfor vinduet og at der er en direkte sammenhæng imellem hvor længe vi sidder ned og hvor længe vi lever, er to helt grundlæggende no-brainers,som gør det klart at vi ville have skabt byen i et andet billede end hvad vi oplever i kvarteret i dag.

KLIMASTRÆDE
Netop i disse optikker er arbejdet med omstillingen af Bryggervangen interessant. Vi arbejder i teamet med en særlig tilpasset løsning vi omtaler som Copenhagen Climate Street, og denne ville kunne udrulles som en standard typologi af de vitterligt hundredevis af lignende gader, der skal omstilles til at lede vand de næste 20 år i den Københavnske klimatilpasning. Det har fra starten været ambitionen at fremvise løsninger, der kunne tjene som inspiration til resten af byen og i virkeligheden resten af verdens byer med lignende udfordringer.

Vi begynder først nu at forstå hvor omfattende denne opgave egentlig er, så det er målrettet med skalering for øje, når vi løser de lokale udfordringer på Østerbro. Det bliver effektivt en meget grønnere, sundere og socialt mobiliserende by, og dermed ser vi for os, hvordan både det Københavnske bykultur og Jan Gehls ’human scale’ nu kittes sammen i et langt mere performativt grønt scenario.


PROJEKTET
Projektområdet spænder fra Kildevældsparken i nord til Fælledparken i syd, en lille kilometer langt forløb. Grundlæggende har teamet tilstræbt at opnå et integreret design hvor biler, beboere, biologi og bevægelse integreres i en bymæssig syntese, der tilgodeser samtlige parametre i vores klimastræde og byrum. Visionen for Klimakvarteret har fra start søgt at sammenkitte kvarteret i helhedsorienteret udtryk. Derfor er der tilstræbt en gennemgående egenart, som formelt inkluderer både gade og plads.

På Bryggervangen skabes optimal tilgængelighed for gående og ophold med sammenhængende fortov i begge sider af vejen langs alle facader. I den østlige side af vejen prioriteres ophold og bevægelse. Her vil solen generelt stå på fra tidlig eftermiddag til sengetid. Her løber et 6-8-10 m bredt variabelt bånd af blåt, grønt og fortov, som fletter sig ind og ud mellem hinanden efter behov med plads til forgængere, ophold, fællesbede, forhaver, cykelparkering, udeservering og bevægelse. Parkeringspladserne er hovedsagelig koncentreret i den vestlige side som er arealoptimeret via skråparkering. Større træer mellem parkeringspladserne nedbryder bæltet af biler. Bilister og cyklister færdes sammen på vejen, hvor grønne vejindsnævringer prioriterer cyklende.


Gaden markerer sig i kvarteret ved at fremtræde grøn fra alle sidegader. Dermed forandres Bryggervangen fra udelukkende at være et transitrum til et rum for interaktion og oplevelse. Klimastrædet opnår dermed karakter af et langsomt flydende netværk med mange varierede hændelser rodfæstet i byens bløde og levende værdier.

Hvert element placeres pragmatisk og optimeret i hvert sit tracé. Hvert tracé og element udtrykker forskellige objektive hændelser og hastigheder. Vejen, der knytter sig til den trafikdæmpede biltrafik, har ét aftryk, der er optimeret til lav hastighed og sikker cykel- og fodgængerfærdsel. Det grønne tracé et andet udtryk, der inkluderer kontrollerede strømninger og oversvømmelser, hvor tag- og vejvand adskilles. Heri det grønne vandføringstracé, der lejlighedsvist leder vand langs biodiverse montager hvori lokale lommer tilpasset intimitet, ro, sociale ophold, grøn ibrugtagelse, cykelparkering og adgangszoner til lejlighederne er sammenskrevet i ét samlet udtryk. Dermed er hvert tracé til ethvert givet lokalt sted systemisk tilpasset og optimeret, og udtrykker en helhed baseret på alle de lokale parametre.SKT. KJELDS PLADS
Sankt Kjelds plads er det 100 ha store områdes absolutte mødested, med 7 gader der mødes i ét punkt. Med et intenst fokus på det bløde og det grønne omstruktureres pladsen fra en dominerende rundkørsel med mange adskilte delområder til ét stort grønt tilgængeligt pladsrum delt af et firebenet kryds. Dermed nedtones den trafikale påvirkning af rummet, og der skabes et generøst og accentueret samlingspunkt. Designmæssigt arbejder teamet med topografien, naturelementernes vilde udtryk, vandets hændelser og synliggørelse og robuste, multifunktionelle områder af grus i forlængelse af fortovenes kantzoner.

Overfladeoptimeringen skaber mere arealværdi, således at et urbant bakkelandskab skaber en stor variation i forhold til beplantning, bevægelse og gode intuitive muligheder for ophold og events i rummet.


Mod vejen løftes terrænet, således at der rumligt, visuelt og auditivt skabes de bedste forhold i forhold pladsens blødere liv og sikrer den optimale balance imellem lokal pladskvalitet og gennemkørende biltrafik. Vi forventer at kunne bibeholde adskillige af områdets træer, ligesom det er oplagt at inkludere borgernes grønne fingre i flere af landskabets områder.

Alle pladsens 4 verdenshjørner udfolder sin egen lokale egenart og iscenesætter vandet på hver sin måde. Bryggervangen markerer sig tydeligt som en grøn korridor, som løber over pladsen. Pladsen bindes yderligere sammen af en lyssætning, som hænger som en stjernehimmel over krydset i en cirkelformation, der understreger pladsens vigtighed og punktets centralitet i kvarteret.LANDSKRONA PLADS
Området ved Landskrona gade bliver strækningens lokale grønne plads og vil opleves som en markant omkalfatring af det i dag meningsløst omfattende asfaltareal. Her skabes der plads til det nære møde med naboen, og her kan områdets lidt større børn selv løbe ned og lege. De tilstødende overdimensionerede gaderum, Askøgade, Landskronagade og Lange-Müllers Gade, gøres smallere, så Landskrona Plads bliver det centrale og synlige i krydset og opleves som én sammenhængende plads. Den smallere Landskronagade får et belægningsskifte i den gennemskærende del for at understrege og aflæse pladsen som sammenhængende.

Askø har et af Danmarks bedste æbledyrkningsklimaer, hvilket naturligvis skal understreges direkte, ved at placere frugttræer som et særligt tema i pladsen. Vandrenden langs bryggervangen bredes ud og slynger sig igennem Landskrona Plads. Det øgede grønne areal giver mulighed for nedsivning i pladsens sydlige del. Nedsivningsområdet får karakter af våd eng og beplantes med siv og engblomster med vandrenden slyngende igennem. Pladsen kobles på de eksisterende fortove ved at lade Københavner fortovet fortsætte igennem pladsen. Fortovet brydes af riste de steder vandrenden flyder på tværs.

Nyeste arbejde

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

MÅLØVRINGEN

Med vores vindende forslag Måløvringen, har vi tegnet en klar strategi for hvordan Måløv fortsat kan udvikles og styrkes

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

NY IDRÆTSHAL VED GREVE GYMNASIUM

TREDJE NATURS forslag til Greve Gymnasiums nye idrætshal er et funktionsblandet sted. Forslaget vil invitere brugere indenfor til mange former for aktivitet

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

ENGHAVEPARKEN HER OG NU

TREDJE NATUR vinder klima- og transformationskonkurrencen om Enghaveparken! Se hvordan vi skaffer plads til 24.000 m3 skybrudsvand i parken, der er under fredningsbehandling.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

KLIMASTRÆDE

Vi ser for os kimen til en lige dele kunstnerisk, naturvidenskabelig og socialt inkluderende naturby, et sanseoptimeret samfund hvor modstillingerne forenes i det hybride brokvarter.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | House of Water

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

BBA SVØMMEHAL

TREDJE NATUR har tegnet ny svømme- og gymnastikhal til Frederiksberg. I projektet flettes bygning og landskab sammen

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

Det åbne og naturlige hospital. I vores forslag giver vi et stærkt landskabeligt svar på hvad det moderne faglige og sociale fællesskab på et hospital kan tilbyde.

NÆSTVED FLISVÆRK

Teamets tilgang til opgaven tager afsæt i værkets og grundens anatomi. Ved at flette de ting der i dag er adskilte, opnås et spændende og differentieret byggeri

THIRD NATURE | TEDx Talk

TREDJE NATUR blev inviteret til at give TEDx talk i FN Bygningen på spidsen af Marmormolen. 

ULVELAND

Blandt 76 indsendte forslag vinder TREDJE NATUR kunstfondens åbne filmkonkurrence. Nu udkommer kortfilmen ULVELAND, der tematiser samfundets balanceakt imellem daglig- og dommedag

HVIDOVRE HOSPITAL

Teamet ønsker at forstærke hospitalets kobling mellem det sanselige, det naturlige, det funktionelle og det teknologiske, for herigennem at skabe vitaliserende omgivelser, der i sig selv har helbredende egenskaber.

RØDE PORT

TREDJE NATUR har tegnet to nye oplevelsesrige stibroer til Vestvolden.

NYE RØDDER

NYE RØDDER - Holbæks Grønne Arena er en vision for fremtidens sundhedstilbud i Holbæk Kommune.

Indre By Skybrudsplan

TREDJE NATUR tegner skybrudsvisioner for Indre By.

BBA

TREDJE NATUR ønsker at genskabe det særligt Frederiksbergske på BBA-grunden ved omdanne stedet til en nutidig fælled

Festplads og højhus

Straumes byudvikling har en enestående mulighed for at komme godt fra start.

Fra skole til fælled

I Bagsværds grønne klimakvarter sikres byen mod regn samtidig med, at byen tilføres nye rekreative værdier.

Byrumsblik

TREDJE NATUR og PK3 har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

Urban Ravine

Kongsbergske Sverre Fehns credo, at det kun er igennem en manifestering af nutiden vi kan få fortiden i tale er drivkraften i dette forslag.

City In Nature

TREDJE NATUR tegner boformer og bygninger til planlægningskonkurrencen ’City In Between’ i Aalborg Øst.

Kulturcenter på Østerbro

Kulturcenterets placering ved Kildevældsparken ses som et stort aktiv, der kvalificere rummet imellem park og bygning.

Det Første Klimakvarter

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

ILB Potsdam

Visionen er en bank der bidrager generøst til en ny type bypark. Det er teamets forslag at ILB Potsdam's nye hovedsæde fusioneres med byliv, terræn og natur. 

Reservoir

Byen skyller over! I 2011 anrettede 3 skybrud skader for op imod 5 mia. kr. i DK´s bygningsmassse. Klimaet skifter i disse år markant adfærd.

Bruns Herred

Planstrategien for Humlebæk Syd søger at fusionere en række erfaringer fra den danske tradition for at bygge i landskabet.

Nyeste arbejde

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

MÅLØVRINGEN

Med vores vindende forslag Måløvringen, har vi tegnet en klar strategi for hvordan Måløv fortsat kan udvikles og styrkes

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

NY IDRÆTSHAL VED GREVE GYMNASIUM

TREDJE NATURS forslag til Greve Gymnasiums nye idrætshal er et funktionsblandet sted. Forslaget vil invitere brugere indenfor til mange former for aktivitet

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

ENGHAVEPARKEN HER OG NU

TREDJE NATUR vinder klima- og transformationskonkurrencen om Enghaveparken! Se hvordan vi skaffer plads til 24.000 m3 skybrudsvand i parken, der er under fredningsbehandling.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

KLIMASTRÆDE

Vi ser for os kimen til en lige dele kunstnerisk, naturvidenskabelig og socialt inkluderende naturby, et sanseoptimeret samfund hvor modstillingerne forenes i det hybride brokvarter.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | House of Water

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

BBA SVØMMEHAL

TREDJE NATUR har tegnet ny svømme- og gymnastikhal til Frederiksberg. I projektet flettes bygning og landskab sammen

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

Det åbne og naturlige hospital. I vores forslag giver vi et stærkt landskabeligt svar på hvad det moderne faglige og sociale fællesskab på et hospital kan tilbyde.

NÆSTVED FLISVÆRK

Teamets tilgang til opgaven tager afsæt i værkets og grundens anatomi. Ved at flette de ting der i dag er adskilte, opnås et spændende og differentieret byggeri

THIRD NATURE | TEDx Talk

TREDJE NATUR blev inviteret til at give TEDx talk i FN Bygningen på spidsen af Marmormolen. 

ULVELAND

Blandt 76 indsendte forslag vinder TREDJE NATUR kunstfondens åbne filmkonkurrence. Nu udkommer kortfilmen ULVELAND, der tematiser samfundets balanceakt imellem daglig- og dommedag

HVIDOVRE HOSPITAL

Teamet ønsker at forstærke hospitalets kobling mellem det sanselige, det naturlige, det funktionelle og det teknologiske, for herigennem at skabe vitaliserende omgivelser, der i sig selv har helbredende egenskaber.

RØDE PORT

TREDJE NATUR har tegnet to nye oplevelsesrige stibroer til Vestvolden.

NYE RØDDER

NYE RØDDER - Holbæks Grønne Arena er en vision for fremtidens sundhedstilbud i Holbæk Kommune.

Indre By Skybrudsplan

TREDJE NATUR tegner skybrudsvisioner for Indre By.

BBA

TREDJE NATUR ønsker at genskabe det særligt Frederiksbergske på BBA-grunden ved omdanne stedet til en nutidig fælled

Festplads og højhus

Straumes byudvikling har en enestående mulighed for at komme godt fra start.

Fra skole til fælled

I Bagsværds grønne klimakvarter sikres byen mod regn samtidig med, at byen tilføres nye rekreative værdier.

Byrumsblik

TREDJE NATUR og PK3 har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

Urban Ravine

Kongsbergske Sverre Fehns credo, at det kun er igennem en manifestering af nutiden vi kan få fortiden i tale er drivkraften i dette forslag.

City In Nature

TREDJE NATUR tegner boformer og bygninger til planlægningskonkurrencen ’City In Between’ i Aalborg Øst.

Kulturcenter på Østerbro

Kulturcenterets placering ved Kildevældsparken ses som et stort aktiv, der kvalificere rummet imellem park og bygning.

Det Første Klimakvarter

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

ILB Potsdam

Visionen er en bank der bidrager generøst til en ny type bypark. Det er teamets forslag at ILB Potsdam's nye hovedsæde fusioneres med byliv, terræn og natur. 

Reservoir

Byen skyller over! I 2011 anrettede 3 skybrud skader for op imod 5 mia. kr. i DK´s bygningsmassse. Klimaet skifter i disse år markant adfærd.

Bruns Herred

Planstrategien for Humlebæk Syd søger at fusionere en række erfaringer fra den danske tradition for at bygge i landskabet.