All

City In Nature

Klarevorde ( City in Nature )

TREDJE NATUR tegner boformer og bygninger til planlægningskonkurrencen ’City In Between’ i Aalborg Øst. Konkurrencens størrelse er uden sidestykke i nyere dansk planlægningshistorie. De involverede områder udgør sammenlangt flere tusinde hektarer og kompleksitetsniveauet er enestående højt. Teamets besvarelse ’City in Nature’ modtog en 2. plads i den tofasede konkurrence.

Projektinformation
Ansvarlige partnere: Ole Schrøder og Flemming Rafn Thomsen
Medarbejdere:  Anna Sissela Michalsdotter Andersson, Joan M. Rasmussen, Mónica Galiana, Louise Fiil Hansen
Sted: Aalborg Øst
Bygherre: Aalborg Kommune
Team: Schønherr (totalrådgiver), TREDJE NATUR+BIG, Rambøll UK, Analysehuset BBN CONSULT, Malene Freudendal-Pedersen, Instituttet for Fremtidsforskning (IFF),  Active City Transformation.
Projektperiode:
 2012
Ansvar: Boformer og bygningstypologier
Type: Prækvalificeret konkurrence i 2 faser
Status: 1. plads fase 1. 2. plads fase 2

 

Forslaget stiller overordnet det utålmodige spørgsmål: Er det måske på tide, at vi forsøger at finde ud af om forstadsbyen, hvis vi bygger den på en helt særlig måde, faktisk kan hjælpe os med at genskabe naturen og biodiversiteten som bogrundlag?
– Dommerkommitéen


Over de næste 20 år vil der bliver investeret mere end 10 mia. kr. i Aalborg Øst, bl.a. i et nyt universitetshospital og i udvidelsen af Aalborg Universitet og sports- og fritidscentret Gigantium. Parallelt hermed skal der etableres en højklasse kollektiv trafikforbindelse, der skal forbinde det østlige Aalborg med midtbyen. Med i konkurrencen deltog 5 teams med danske og internationale anerkendte tegnetuer, bl.a.: Tegnestuen Vandkunsten (vinder), MVRDV og COBE, Henning Larsen Architects, KCAP, jaja architects, m. fl..
I dag har det østlige Aalborg 21.000 indbyggere, 14.000 arbejdspladser og 11.000 studerende. Bydelen rummer stort set alt, hvad en større, moderne by har brug for: Universitet, mellemlange uddannelser, vidensarbejdspladser, industri, detailhandel, offentlige servicefunktioner og store boligområder. Men bydelen rummer også forstadens velkendte svagheder: store, monofunktionelle områder præget af social segregering, grønne restarealer og store afstande mellem byens funktioner.


CITY IN NATURE
I 1960’erne og 1970’erne strøede vi med løs hånd huse og veje ud over Danmark i et omfang der svarer til de foregående 1000 års byggeaktivitet til sammen. Vi mente vi kunne bygge hvor vi ville og at væksten var uden grænser. Bæredygtighed var ikke på dagsordenen. Byen – City In Between – satte sig tungt på naturen. I dag er vi blevet klogere. Væksten er ikke grænseløs og vi kan ikke mere bygge huse og veje hvor vi vil, uden tanke for landskabet som nabo. Bæredygtighed er på dagsordenen. Byens kant må tegnes, naturen må tættere på – City In Nature.

Aalborgenserne også altid placeret sig tørt og sikkert på bakkeøer med udsigt til det store, flade og fugtige landskab omkring Limfjorden. Det er her vi tager fat. I de lokale forudsætninger. I Aalborgs bebyggelsesmønstre, i den historiske byudvikling i området, i geologien, i topografien, og ikke mindst i vinden og i vandet. Først som sidst handler det om mennesker – om at skabe levende og inspirerende steder vi kan mødes og om at skabe byer der er bæredygtige. Den nordjyske nerve, det gode naboskab og  naturværdierne gør vi til de bærende elementer for den fremtidige udvikling.

Forslagets fokus på ‘natur’ er her det springende punkt. Idéen er ikke endnu en gang at regulere landskabet denne gang mere effektivt – så der ikke sker oversvømmelser, men at ændre landskabet langt mere grundlæggende – ikke som landskab, men som ’natur’. Som et princip, der giver områder, der i dag er reguleret af mennesker (primært landbrugsindustri) tilbage til naturlige kredsløb. En art kvalificeret tilbagetrækningsplan.
– Dommerkommitéen

LEARNING FROM VOLSTED
”Det specielle ved mennesket er vores ekstreme grad af socialitet, men især vores evne til at konstruere fælles verdener sammen.”
Andreas Roepstorff, Professor ved Interacting Minds

Teamets besvarelse er funderet i fascinationen af fortidens fortebyer. Fortebyen Voldsted findes 15 km syd for Aalborg. En forteby er en landsbytype fra middelalderen, hvor gårdene ligger i en bebygget kantzone omkring forten, der var et internt nyttelandskab, hvor dyrene blev samlet. Fællesarealet var naturligvis også rammen for det sociale landsbyliv, hvor man mødtes og agerede i fællesskabet. Fortebyens koncentriske organisering er fortsat tankemodellen for hvordan boformerne kan udvikles i Aalborg Øst. Med udgangspunkt i historien, stedet og det forhåndenværende er det vores klare forestilling at gå evolutionært til værks. Således at de nye fortætninger, områder, kvarterer og landsbyer alle tænkes som udviklende af meget andet og mere end nybyggeriet selv.

I jagten på den mest bæredygtige og rentable by tabes ofte sigte af det egentlige formål med byen, nemlig det gode liv. Det er teamets ambition at skrive sig ind i det eksisterende ved at plante et håbefuldt frø til en mere sammenhængende og bæredygtig udvikling også i det eksisterende. Hvis den eksisterende by skal løftes i takt med at de nye boformer realiseres, skal der skabes reelle fællesskaber imellem den monofunktionelle enklave, de ensidige bygningstypologier og det uartikulerede landskab.

I en verden med konstant stigende kompleksitet, er trygheden og tilliden til nærmiljøet fundamental for at skabe tilhørsforhold og medejerskab. At leve på steder hvor historie, identitet og fællesskab er fundamentale værdier, er i høj kurs hos de ressourcestærke beboere som Aalborg ønsker at fastholde – og ikke mindst tiltrække. Mainstream er ikke en farbar vej. Der skal bygges med lige dele innovation og hjerteblod for at løfte beboermassen betragteligt og sikre fremtidig attraktionsværdi.

BYDELEN GIGANTIUM

VAND SOM DRIVER
Bydelens opbygges med en egen bæredygtig identitet baseret på vandet. Den centrale nerve gennem området er den blå grønne regnvandsdal som på én og samme tid er en bymæssig forbindelse med tæt blandet bebyggelse, letbane, pladser og butikker og samtidig er en landskabelig kile med å, LAR anlæg, og en spredningskorridor med naturlignende engbevoksning. Ved Gigantium åbner pladsen ved letbanens stoppested op for udsynet ud over den grønne kile mod Gug med både søer og testcenterets forsinkelsesbassiner. Gigantiums store bygningsmasser er placeret direkte op til den åbne kile mod syd, og omfavnes mod nord af nye skovområder som overgang til de store vejanlæg.
Gigantium bydelen struktureres efter det stormaskede grid på samme vis som universitetsbyen. Stormatriklerne underinddeles via forskydninger, bygningstætheder og varierede højder. Der forfølges et karré-motiv og fritstående bygninger i grønne fælleslandskaber. Boformerne veksler fra stablede byhuse i nord hvor stueetagen har dobbelthøje rum og privat have, og øverste boliger har adgang til store altaner og egen tagterrasse. I midten af kvarteret og den sydlige del introduceres rækkehuse efter hollandske og japanske forbilleder, hvor tætheden er relativt høj, men boligerne er centreret om for eksempel multifunktionelle storkøkken/-alrum der åbner op til gadeforløb eller det åbne landskab, eller andre twists der peger mere i retning af by end forstad og et sted hvor man kommer hinanden ved.

BUNDGÅRDSPARKEN, UNIVERSITETSBOULEVARDEN OG UNIVERSITET

UNIVERSITETET BLIVER TIL BY
Universitetet skal være en naturlig del af byen og blive by i sig selv. Vi ønsker at understøtte udviklingen af et universitet der lever og ånder 24/7. Med udvidelsen af hospitalet og vidensbyen vil universitetet for alvor undergå store forandringer, og blive en unik bydel i sig selv. Der er mange objektive muligheder for fortætning af universitetet. Det eksisterende campus er ekstrem konsistent i sit arkitektoniske udsagn med tyste bygninger delvist nedsunket i de grønne plæner. Det planlagte bybånd og letbane er et djærvt træk i den rigtige retning mod en infrastrukturel forbindelse til byen. I næste omgang skal de sociale og naturlige infrastrukturer yderligerer styrkes, således brugen og værdien af universitetet udvikles.

Forbindelsen på tværs af Universitetsboulevarden til det øvrige Aalborg er afgørende for at sikre sammenhængskraften til det nordlige Aalborg Øst og Bundgårsdsparken og derved lande universitetet i et stærkt city brand. Koblingspunktet imellem Bundgårdsparken og universitetet tænkes som et dynamisk mødested for hele Aalborg. Bydelen skal tiltrække internationale studerende og gøre området til en studieby i verdensklasse. Med inspiration i Cité Universitaire i Paris, hvor forskellige lande står bag opførelsen af de enkelte kollegieafsnit, vil området være skræddersyet til mange nationers studerende. Adgangen til de rekreative netværk, Bundgårdsparken, vidensbyen og letbanens bekvemmelighed sikrer et overlegent campus for de studerende.

TREKANTEN OG HUMLEBAKKEN

FRA ENSIDIG TIL MANGESIDIG
Området omkring Trekanten er et typisk eksempel på ensidige enklaver uden fortens mangfoldighed og nærhedstænkning. Den rationelle distribuering af bygningerne og den generøse tildeling af 70% græsplæne vidner om et formel tilgang til det gode liv og bosætning, fra tiden før tingene blev komplicerede. Den gode nyhed er, at der er rigelige potentialer for forbedring funderet i en evolutionær tankegang, som finder fodfæste i det eksisterende layout.

Boformerne bygger i hovedtræk videre på de eksisterende strukturer for at have de kontekstuelle aspekter for øje og for at gøre de enkelte kvarterer robuste nok til at håndtere en flydende overgang til et mangfoldigt nyt bykvarter. Den implicitte forte færdiggøres ved at bebygge kanten af de nuværende uartikulerede overgange mellem bygning og landskab. På den måde skabes der grundlag for nye mødesteder, samt en velartikuleret overgang til naturen.

BAKKEBYERNE

KLARVORDE
Ambitionerne for ’Klarvorde’ – den nye by mellem Klarup og Storvorde – må være høje, hvis Aalborg Ø for alvor vil adressere klimaforandringerne og den gryende ressourceknaphed. Udfordringen ligger i at komme med et evolutionært bud, hvor innovationen skubber rammerne for det genkendelige, uden fuldstændig at tabe tråden som mange af de modernistiske planlægningsstrategier tidligere har gjort. Fornyelse forankret i et humanistisk udgangspunkt og fornemmelse for landsbyens skala og drømmen om kontakten til naturen i det daglige. Det er teamets overbevisning at en klimaneutral levevis ikke kan gennemtrumfes via en reduktiv tilgang eller tvang. Løsningen består i at gøre den klimavenlige livsstil så attraktiv, at den bliver en driver for et hverdagsliv hvori der etableres nye boformer, nye fællesskaber og nye måder at bygge på. Klarvorde skal ikke kun imødekomme den enkeltes behov, men også de manges. Derfor er byen gennemsyret af en overordnet fællesskabstanke, der adresserer ’bosætninger på landet’s nuværende og kommende udfordringer.

Hjertet i Klarvorde tænkes som et blanding af campus, landsbycenter og demonstrationsområde for nye produkter, teknologier, oplevelser og erhverv, koblet med de typiske institutioner, forretninger og fælleshuse. Hjertet bliver et fælles socialt, sundhedsorienteret og kulturbåret nyttelandskab der er koblet på grønne infrastrukturer til de grønne korridorer til både Klarup og Storvorde. Tanken er, på baggrund af mange alternative transportmuligheder, at beboerne i landsbyerne skifter bil nummer to ud med ladcykler og el-scootere. I hjertet af havebyen bliver der brygget øl på genfundne kornsorter, udviklet kreative erhverv og vandteknologi. Der bliver passet på de gamle og børnene, og generationer mødes på tværs af boform- og sted. På bygningsbræmmens yderside anlægges bløde infrastrukturer, fælles væksthuse, sportsbaner, golf, dyrkningsfællesskaber, sauna, bålpladser, kirkegårde og naturlegepladser. Således har alle veje ud af ’Klarevorde’ et sundhedsorienteret program for enden af vejen. Beboerne ikke er afhængige af de motoriserede infrastrukturer i deres fritid, og dermed lever sundere, længere og mere klimavenligt.

Nyeste arbejde

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

MÅLØVRINGEN

Med vores vindende forslag Måløvringen, har vi tegnet en klar strategi for hvordan Måløv fortsat kan udvikles og styrkes

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

NY IDRÆTSHAL VED GREVE GYMNASIUM

TREDJE NATURS forslag til Greve Gymnasiums nye idrætshal er et funktionsblandet sted. Forslaget vil invitere brugere indenfor til mange former for aktivitet

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

ENGHAVEPARKEN HER OG NU

TREDJE NATUR vinder klima- og transformationskonkurrencen om Enghaveparken! Se hvordan vi skaffer plads til 24.000 m3 skybrudsvand i parken, der er under fredningsbehandling.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

KLIMASTRÆDE

Vi ser for os kimen til en lige dele kunstnerisk, naturvidenskabelig og socialt inkluderende naturby, et sanseoptimeret samfund hvor modstillingerne forenes i det hybride brokvarter.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | House of Water

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

BBA SVØMMEHAL

TREDJE NATUR har tegnet ny svømme- og gymnastikhal til Frederiksberg. I projektet flettes bygning og landskab sammen

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

Det åbne og naturlige hospital. I vores forslag giver vi et stærkt landskabeligt svar på hvad det moderne faglige og sociale fællesskab på et hospital kan tilbyde.

NÆSTVED FLISVÆRK

Teamets tilgang til opgaven tager afsæt i værkets og grundens anatomi. Ved at flette de ting der i dag er adskilte, opnås et spændende og differentieret byggeri

THIRD NATURE | TEDx Talk

TREDJE NATUR blev inviteret til at give TEDx talk i FN Bygningen på spidsen af Marmormolen. 

ULVELAND

Blandt 76 indsendte forslag vinder TREDJE NATUR kunstfondens åbne filmkonkurrence. Nu udkommer kortfilmen ULVELAND, der tematiser samfundets balanceakt imellem daglig- og dommedag

HVIDOVRE HOSPITAL

Teamet ønsker at forstærke hospitalets kobling mellem det sanselige, det naturlige, det funktionelle og det teknologiske, for herigennem at skabe vitaliserende omgivelser, der i sig selv har helbredende egenskaber.

RØDE PORT

TREDJE NATUR har tegnet to nye oplevelsesrige stibroer til Vestvolden.

NYE RØDDER

NYE RØDDER - Holbæks Grønne Arena er en vision for fremtidens sundhedstilbud i Holbæk Kommune.

Indre By Skybrudsplan

TREDJE NATUR tegner skybrudsvisioner for Indre By.

BBA

TREDJE NATUR ønsker at genskabe det særligt Frederiksbergske på BBA-grunden ved omdanne stedet til en nutidig fælled

Festplads og højhus

Straumes byudvikling har en enestående mulighed for at komme godt fra start.

Fra skole til fælled

I Bagsværds grønne klimakvarter sikres byen mod regn samtidig med, at byen tilføres nye rekreative værdier.

Byrumsblik

TREDJE NATUR og PK3 har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

Urban Ravine

Kongsbergske Sverre Fehns credo, at det kun er igennem en manifestering af nutiden vi kan få fortiden i tale er drivkraften i dette forslag.

City In Nature

TREDJE NATUR tegner boformer og bygninger til planlægningskonkurrencen ’City In Between’ i Aalborg Øst.

Kulturcenter på Østerbro

Kulturcenterets placering ved Kildevældsparken ses som et stort aktiv, der kvalificere rummet imellem park og bygning.

Det Første Klimakvarter

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

ILB Potsdam

Visionen er en bank der bidrager generøst til en ny type bypark. Det er teamets forslag at ILB Potsdam's nye hovedsæde fusioneres med byliv, terræn og natur. 

Reservoir

Byen skyller over! I 2011 anrettede 3 skybrud skader for op imod 5 mia. kr. i DK´s bygningsmassse. Klimaet skifter i disse år markant adfærd.

Bruns Herred

Planstrategien for Humlebæk Syd søger at fusionere en række erfaringer fra den danske tradition for at bygge i landskabet.

Nyeste arbejde

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

MÅLØVRINGEN

Med vores vindende forslag Måløvringen, har vi tegnet en klar strategi for hvordan Måløv fortsat kan udvikles og styrkes

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

NY IDRÆTSHAL VED GREVE GYMNASIUM

TREDJE NATURS forslag til Greve Gymnasiums nye idrætshal er et funktionsblandet sted. Forslaget vil invitere brugere indenfor til mange former for aktivitet

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

ENGHAVEPARKEN HER OG NU

TREDJE NATUR vinder klima- og transformationskonkurrencen om Enghaveparken! Se hvordan vi skaffer plads til 24.000 m3 skybrudsvand i parken, der er under fredningsbehandling.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

KLIMASTRÆDE

Vi ser for os kimen til en lige dele kunstnerisk, naturvidenskabelig og socialt inkluderende naturby, et sanseoptimeret samfund hvor modstillingerne forenes i det hybride brokvarter.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | House of Water

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

BBA SVØMMEHAL

TREDJE NATUR har tegnet ny svømme- og gymnastikhal til Frederiksberg. I projektet flettes bygning og landskab sammen

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

Det åbne og naturlige hospital. I vores forslag giver vi et stærkt landskabeligt svar på hvad det moderne faglige og sociale fællesskab på et hospital kan tilbyde.

NÆSTVED FLISVÆRK

Teamets tilgang til opgaven tager afsæt i værkets og grundens anatomi. Ved at flette de ting der i dag er adskilte, opnås et spændende og differentieret byggeri

THIRD NATURE | TEDx Talk

TREDJE NATUR blev inviteret til at give TEDx talk i FN Bygningen på spidsen af Marmormolen. 

ULVELAND

Blandt 76 indsendte forslag vinder TREDJE NATUR kunstfondens åbne filmkonkurrence. Nu udkommer kortfilmen ULVELAND, der tematiser samfundets balanceakt imellem daglig- og dommedag

HVIDOVRE HOSPITAL

Teamet ønsker at forstærke hospitalets kobling mellem det sanselige, det naturlige, det funktionelle og det teknologiske, for herigennem at skabe vitaliserende omgivelser, der i sig selv har helbredende egenskaber.

RØDE PORT

TREDJE NATUR har tegnet to nye oplevelsesrige stibroer til Vestvolden.

NYE RØDDER

NYE RØDDER - Holbæks Grønne Arena er en vision for fremtidens sundhedstilbud i Holbæk Kommune.

Indre By Skybrudsplan

TREDJE NATUR tegner skybrudsvisioner for Indre By.

BBA

TREDJE NATUR ønsker at genskabe det særligt Frederiksbergske på BBA-grunden ved omdanne stedet til en nutidig fælled

Festplads og højhus

Straumes byudvikling har en enestående mulighed for at komme godt fra start.

Fra skole til fælled

I Bagsværds grønne klimakvarter sikres byen mod regn samtidig med, at byen tilføres nye rekreative værdier.

Byrumsblik

TREDJE NATUR og PK3 har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

Urban Ravine

Kongsbergske Sverre Fehns credo, at det kun er igennem en manifestering af nutiden vi kan få fortiden i tale er drivkraften i dette forslag.

City In Nature

TREDJE NATUR tegner boformer og bygninger til planlægningskonkurrencen ’City In Between’ i Aalborg Øst.

Kulturcenter på Østerbro

Kulturcenterets placering ved Kildevældsparken ses som et stort aktiv, der kvalificere rummet imellem park og bygning.

Det Første Klimakvarter

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

ILB Potsdam

Visionen er en bank der bidrager generøst til en ny type bypark. Det er teamets forslag at ILB Potsdam's nye hovedsæde fusioneres med byliv, terræn og natur. 

Reservoir

Byen skyller over! I 2011 anrettede 3 skybrud skader for op imod 5 mia. kr. i DK´s bygningsmassse. Klimaet skifter i disse år markant adfærd.

Bruns Herred

Planstrategien for Humlebæk Syd søger at fusionere en række erfaringer fra den danske tradition for at bygge i landskabet.