All

BBA

BBA

TREDJE NATUR ønsker at genskabe det særligt Frederiksbergske på BBA-grunden ved omdanne stedet til en nutidig fælled – en rekreativ og nyttig ressource der åbner sig op for lokalområdet ved at nedbryde skellet mellem offentlig og privat og inkludere grunden i lokal livets dynamikker og bevægelsesmønstre.

Projektinformation
Ansvarlige partnere: Ole Schrøder og Flemming Rafn Thomsen
Medarbejdere: Sarah Falbe-Hansen, Mónica Galiana, Jakub Włodarczyk, Joan M. Rasmussen, Sofie Mandrup Andreassen, Agnete Schimmell Raakjær
Sted: BBA Grunden, Frederiksberg
Bygherre: Frederiksberg Kommune
Projektperiode: 2012 – 13
Type: Masterplan
Status: Parallelopdrag.

Frederiksberg Kommune har købt ejendommen Bernhard Bangs Allé 43-45 med henblik på her at etablere et center for handicap, idræt og kultur. Endvidere skal der opføres en svømmehal, ligesom det skal sikres, at der på grunden kan etableres en idrætshal.

Omdannes BBA-grunden til en nutidig fælled kan stedet medvirke til at styrke sammenhængskraften og skabe nye lokale fællesskaber ved at opstille de fysiske rammer for fælles projekter som forskellige former for fællesskaber kan opstå omkring – rammer som både inviterer til ophold, aktivitet og fordybelse. Ved at udvikle BBA-grunden til en inkluderende, åben og lokalforankret fælled vil grunden være et oplagt supplement til den mere eksklusive og afgrænsede have i KU.BE – det kommende Kultur- og Bevægelses hus på Frederiksberg. Hvor KU.BEs have inviterer mennesker inden for i en æstetisk og sanselig (parallel)verden, vil BBA-fælled kunne fungere som et rekreativt nyttelandskab der forbinder sig til lokalområdet og skaber ny forbindelser.
Med afsæt i en forståelse for det særlige lokale på Frederiksberg, er det vores ønske at skabe en bebyggelse hvor fremtidige funktioner og Grøndalens åbenlyse kvaliteter sammenvæves tæt i byens rum og den eksisterende bebyggelses arkitektur – alt sammen centreret om jordnært og enestående hverdags- og arbejdsliv. Forslaget handler om at sammentænke fleksible- og funktionelle parametre i en ny helhedstænkt arkitektonisk idé. En idé som skaber et spillerum, hvor naboer, brugere og fagfolk mødes på en ny måde, med det formål at skabe innovativ merværdi for BBA på Frederiksberg.

Forslaget forholder sig bevidst anderledes til landskabet og byen end KU.BE. Denne forskel fremstår afklaret og som en naturlig del af projektets læsning af de lokale forhold på BBA-grunden. Ved at udvikle BBA-grunden til et inkluderende, åben og lokalforankret bygningskonpleks vil grunden være et oplagt supplement til den mere eksklusive og afgrænsede have i KU.BE. – Uddrag fra dommerbetænkningen.

Vi mener at man kan nå langt med sund fornuft og den rigtige kombination af teknisk simple og afprøvede løsninger. Altså et rationelt udgangspunkt hvor funktion, teknologi og økonomi er styrende elementer i det bygningsarkitektoniske udtryk. Umiddelbart et banal afsæt, men modsat den klassiske modernisme hvor man bestræbte sig på at integrere alle tekniske detaljer i en arkitektonisk helhedsløsning, ønsker vi et nyt Frederiksbergsk paradigme hvor man ikke behøver gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå en arkitektonisk balance.

Projektet er skabt med udgangspunkt i det eksisterende område ved BBA og en forståelse for stedets mangfoldighed og heterogenitet. Bebyggelsesstrukturen er udlagt som en øst- vestligt orienteret kamstruktur der orienterer sig mod den grønne fælled. Planen reagerer således på lokale situationer og tilpasser sig den eksisterende kontekst, hvorved der opstår unikke uderum og mødesteder. Ved at placere funktionerne udfra aspekter omkring maksimalt fællesskab og lavpraktiske overvejelser omkring optimale dagslysforhold i institutioner og beboelse, støjminimering og facadeoptimering, opstår en ny form for hybrid bebyggelse.

Nye funktioner placeres i tætte relationer mellem inderum og uderum samt med krydsfelter og mulighed for funktionel dobbeltudnyttelse, der kan sikre direkte, nære relationer og uplanlagte møder mellem de forskelligere brugere. Det er netop her, i mødet mellem mennesker – i det aktive møde mellem bygning, byrum, at det gode byliv og rigtig livskvalitet opstår!

Det kommende område ved Grøndalen vil skiftevis bestå af bygninger og åbne rum. En samlende, men dog forskelligartet struktur der veksler mellem orden og diversitet. Strukturen for de åbne rum er ekstremt fleksibel og tillader tilpasninger i en potentielt etapedelt bebyggelse. hvor de individuelle volumer er formede som selvstændige og monolitiske bygninger der også kendetegner området omkring BBA dag. I skala og form tager de udgangspunkt i relationen til de eksisterende bygninger, og integreres i det nye områdes struktur. De typiske og traditionelle gavlmotiver og teglfacader genfortolkes og bygger bro mellem traditionen og visionen.


Keep It Simple
Vi foreslår at anvende og anskue den nye bygningsmasse som en social, faglig og termisk udveksling mellem de eksisterende bygninger. Blandt andet ved at koble sig på og genanvende cirkulationsarealer, kerner, toiletter etc og derved skabe en så enkelt bebyggelse som muligt. En bebyggelse uden overflødig mekanik der ved at betragte de sammekoblede bygninger som ét stort fællesskab kan bidrage til potentielt at gøre kamstrukturen energi-og miljømæssigt neutral. Det energimæssige overforbrug i de eksisterende bygninger kan blive afbalanceret ved at opføre et højeffektivt, lavenergi-byggeri på den resterenede grund. Der er en række energimæssige forhold hvor de nye bygninger kommer til at nyde godt af den gamle, hvormed der skabes synergi mellem det gamle og det nye. Bebyggelsen udgør på den måde et sammenhængende netværk af funktioner for faglig udveksling, læring og inkluderende være- og mødesteder.

Bebyggelsen består af 3 primære volumer der hver især forholder sig til Fælleden, dagslyset og den omgivende kontekst. Mellem de primære programmer og funktioner foreslår vi at etablere bebyggelser der dels kan skabe mulighed for flere kulturelle eller institutionelle funktioner i stueetagen og potentielt skabe øget ejendoms- og investeringsværdi i form af stationsnære boliger- og/eller kontorer til liberalt erhverv på de øvrige etager. Samlet udgør strukturen en bebyggelsesprocent på 150%. Hovedankomsten fra Bernhard Bangs Allé defineres af en serie samlende indgangs- og lobbyer i bebyggelsens aktive stueetager. Herfra fordeler al trafik sig videre til de individuelle funktioner. Lobbyen skaber visiuelle forbindelser mellem de overordnede uderum og fælledens unikke rekreative kvaliteter. Mellem bygningerne udgør kammen en potentielt samlende foyer mod Bernhard Bangs Allé. Herfra kan man overskue bebyggelsens aktiviteter eller opdele den efter behov. ved hjælp af mobile skydepartier. Altså maksimal synergi og minimale afstande!

Frem for at skabe en arkitektonisk tautologi og blot følge traditionens bogstav, vil vi følge traditionens ånd. Frem for bygge ikoner vil vi bygge broer og frem for at fokusere på at bygge noget absolut nutidigt, vil vi bygge med sund fornuft.

Typologierne for den overordnede bebyggelse skabes af en serie af “Frederiksberg´ske hybrider”. Sportshallens volumen og tagprofil dimensioneres og vinkles ligeledes ud fra ønsket om at skabe de bedst mulige dagslysforhold.

I dag er aktivitetsniveauet blandt børn og unge nedadgående, alt i mens den daglige aktivitetsanbefaling er stigende. Undersøgelser viser, at når vi mennesker opholder os udendørs, bevæger vi os lagt mere, end når vi opholder os inden døre. Udeaktiviter og motion i naturen – i fællesskab med andre – kan medvirke til at bryde inaktive mønstre, der kan erstattes af bedre trivsel og øget sundhed.

Nyeste arbejde

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

MÅLØVRINGEN

Med vores vindende forslag Måløvringen, har vi tegnet en klar strategi for hvordan Måløv fortsat kan udvikles og styrkes

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

NY IDRÆTSHAL VED GREVE GYMNASIUM

TREDJE NATURS forslag til Greve Gymnasiums nye idrætshal er et funktionsblandet sted. Forslaget vil invitere brugere indenfor til mange former for aktivitet

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

ENGHAVEPARKEN HER OG NU

TREDJE NATUR vinder klima- og transformationskonkurrencen om Enghaveparken! Se hvordan vi skaffer plads til 24.000 m3 skybrudsvand i parken, der er under fredningsbehandling.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

KLIMASTRÆDE

Vi ser for os kimen til en lige dele kunstnerisk, naturvidenskabelig og socialt inkluderende naturby, et sanseoptimeret samfund hvor modstillingerne forenes i det hybride brokvarter.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | House of Water

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

BBA SVØMMEHAL

TREDJE NATUR har tegnet ny svømme- og gymnastikhal til Frederiksberg. I projektet flettes bygning og landskab sammen

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

Det åbne og naturlige hospital. I vores forslag giver vi et stærkt landskabeligt svar på hvad det moderne faglige og sociale fællesskab på et hospital kan tilbyde.

NÆSTVED FLISVÆRK

Teamets tilgang til opgaven tager afsæt i værkets og grundens anatomi. Ved at flette de ting der i dag er adskilte, opnås et spændende og differentieret byggeri

THIRD NATURE | TEDx Talk

TREDJE NATUR blev inviteret til at give TEDx talk i FN Bygningen på spidsen af Marmormolen. 

ULVELAND

Blandt 76 indsendte forslag vinder TREDJE NATUR kunstfondens åbne filmkonkurrence. Nu udkommer kortfilmen ULVELAND, der tematiser samfundets balanceakt imellem daglig- og dommedag

HVIDOVRE HOSPITAL

Teamet ønsker at forstærke hospitalets kobling mellem det sanselige, det naturlige, det funktionelle og det teknologiske, for herigennem at skabe vitaliserende omgivelser, der i sig selv har helbredende egenskaber.

RØDE PORT

TREDJE NATUR har tegnet to nye oplevelsesrige stibroer til Vestvolden.

NYE RØDDER

NYE RØDDER - Holbæks Grønne Arena er en vision for fremtidens sundhedstilbud i Holbæk Kommune.

Indre By Skybrudsplan

TREDJE NATUR tegner skybrudsvisioner for Indre By.

BBA

TREDJE NATUR ønsker at genskabe det særligt Frederiksbergske på BBA-grunden ved omdanne stedet til en nutidig fælled

Festplads og højhus

Straumes byudvikling har en enestående mulighed for at komme godt fra start.

Fra skole til fælled

I Bagsværds grønne klimakvarter sikres byen mod regn samtidig med, at byen tilføres nye rekreative værdier.

Byrumsblik

TREDJE NATUR og PK3 har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

Urban Ravine

Kongsbergske Sverre Fehns credo, at det kun er igennem en manifestering af nutiden vi kan få fortiden i tale er drivkraften i dette forslag.

City In Nature

TREDJE NATUR tegner boformer og bygninger til planlægningskonkurrencen ’City In Between’ i Aalborg Øst.

Kulturcenter på Østerbro

Kulturcenterets placering ved Kildevældsparken ses som et stort aktiv, der kvalificere rummet imellem park og bygning.

Det Første Klimakvarter

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

ILB Potsdam

Visionen er en bank der bidrager generøst til en ny type bypark. Det er teamets forslag at ILB Potsdam's nye hovedsæde fusioneres med byliv, terræn og natur. 

Reservoir

Byen skyller over! I 2011 anrettede 3 skybrud skader for op imod 5 mia. kr. i DK´s bygningsmassse. Klimaet skifter i disse år markant adfærd.

Bruns Herred

Planstrategien for Humlebæk Syd søger at fusionere en række erfaringer fra den danske tradition for at bygge i landskabet.

Nyeste arbejde

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

MÅLØVRINGEN

Med vores vindende forslag Måløvringen, har vi tegnet en klar strategi for hvordan Måløv fortsat kan udvikles og styrkes

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

NY IDRÆTSHAL VED GREVE GYMNASIUM

TREDJE NATURS forslag til Greve Gymnasiums nye idrætshal er et funktionsblandet sted. Forslaget vil invitere brugere indenfor til mange former for aktivitet

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

ENGHAVEPARKEN HER OG NU

TREDJE NATUR vinder klima- og transformationskonkurrencen om Enghaveparken! Se hvordan vi skaffer plads til 24.000 m3 skybrudsvand i parken, der er under fredningsbehandling.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

KLIMASTRÆDE

Vi ser for os kimen til en lige dele kunstnerisk, naturvidenskabelig og socialt inkluderende naturby, et sanseoptimeret samfund hvor modstillingerne forenes i det hybride brokvarter.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | House of Water

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

BBA SVØMMEHAL

TREDJE NATUR har tegnet ny svømme- og gymnastikhal til Frederiksberg. I projektet flettes bygning og landskab sammen

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

Det åbne og naturlige hospital. I vores forslag giver vi et stærkt landskabeligt svar på hvad det moderne faglige og sociale fællesskab på et hospital kan tilbyde.

NÆSTVED FLISVÆRK

Teamets tilgang til opgaven tager afsæt i værkets og grundens anatomi. Ved at flette de ting der i dag er adskilte, opnås et spændende og differentieret byggeri

THIRD NATURE | TEDx Talk

TREDJE NATUR blev inviteret til at give TEDx talk i FN Bygningen på spidsen af Marmormolen. 

ULVELAND

Blandt 76 indsendte forslag vinder TREDJE NATUR kunstfondens åbne filmkonkurrence. Nu udkommer kortfilmen ULVELAND, der tematiser samfundets balanceakt imellem daglig- og dommedag

HVIDOVRE HOSPITAL

Teamet ønsker at forstærke hospitalets kobling mellem det sanselige, det naturlige, det funktionelle og det teknologiske, for herigennem at skabe vitaliserende omgivelser, der i sig selv har helbredende egenskaber.

RØDE PORT

TREDJE NATUR har tegnet to nye oplevelsesrige stibroer til Vestvolden.

NYE RØDDER

NYE RØDDER - Holbæks Grønne Arena er en vision for fremtidens sundhedstilbud i Holbæk Kommune.

Indre By Skybrudsplan

TREDJE NATUR tegner skybrudsvisioner for Indre By.

BBA

TREDJE NATUR ønsker at genskabe det særligt Frederiksbergske på BBA-grunden ved omdanne stedet til en nutidig fælled

Festplads og højhus

Straumes byudvikling har en enestående mulighed for at komme godt fra start.

Fra skole til fælled

I Bagsværds grønne klimakvarter sikres byen mod regn samtidig med, at byen tilføres nye rekreative værdier.

Byrumsblik

TREDJE NATUR og PK3 har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

Urban Ravine

Kongsbergske Sverre Fehns credo, at det kun er igennem en manifestering af nutiden vi kan få fortiden i tale er drivkraften i dette forslag.

City In Nature

TREDJE NATUR tegner boformer og bygninger til planlægningskonkurrencen ’City In Between’ i Aalborg Øst.

Kulturcenter på Østerbro

Kulturcenterets placering ved Kildevældsparken ses som et stort aktiv, der kvalificere rummet imellem park og bygning.

Det Første Klimakvarter

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

ILB Potsdam

Visionen er en bank der bidrager generøst til en ny type bypark. Det er teamets forslag at ILB Potsdam's nye hovedsæde fusioneres med byliv, terræn og natur. 

Reservoir

Byen skyller over! I 2011 anrettede 3 skybrud skader for op imod 5 mia. kr. i DK´s bygningsmassse. Klimaet skifter i disse år markant adfærd.

Bruns Herred

Planstrategien for Humlebæk Syd søger at fusionere en række erfaringer fra den danske tradition for at bygge i landskabet.